Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Publiczna

nowa podstrona, dodana 2004-07-12

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) stanowi realizację zasady zapisanej w art. 54 i 61 Konstytucji RP. W przeciwieństwie do danych osobowych, które dotyczą obywateli, informacje publiczne są jawne.
Według ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną, do której dostęp, do której dostęp przysługuje każdemu.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim
zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z
powszechnych wyborów.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania
informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych i podlega
ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie
informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Podlega
również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę
przedsiębiorcy.

Realizacja prawa do informacji publicznej następuje przez:
- publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),
- dostęp do dokumentów urzędowych (oświadczenia woli lub wiedzy),
- kopiowanie,
- dostęp do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z wyborów
powszechnych.
Dostęp do informacji publicznej poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie jest
bezpłatny.

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są dostępne
w Urzędzie Gminy na wniosek do pobrania ze strony
http://www.bip.gov.pl
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana
w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to ujednolicony system stron w sieci
teleinformatycznej zawierających informacje publiczne udostępnianie z urzędu przez
podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Biuletyn składa się z
dwóch części. Strona pierwsza (główna) prowadzona przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji - http://www.bip.gov.pl - zawiera zbiorcze zestawienie
wszystkich podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznych wraz
z ich adresami internetowymi. Drugą część stanowią strony Biuletynu zawierające
informacje publiczne poszczególnych podmiotów zobowiązanych do udostępniania
informacji publicznej. Podmiotowe strony Biuletynu są tworzone w formie odrębnych
stron www – w przypadku Gminy Pokój - http://www.bip.gminapokoj.pl.

 

informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 12.07.2004

 

DOCWniosek o udostępnienie informacji publicznej.doc