Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie społeczeństwa o wszczęciu postępowania

SG.VI.6220.01.2015

                                                                                                          Pokój, 17 marca 2015 r.

 

 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), 5) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.)Wójt Gminy Pokój

 

zawiadamia

            społeczeństwo, że 12 marca 2015 r. po uzupełnieniu braków formalnych wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. na wniosek złożony przez EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe, z siedzibą w Przygodzicach, przy ul. Kasztanowej 21, której przedstawicielem jest Pan Witold Boratyński zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

            Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

             Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy
ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

            W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zatem zgodnie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiskui jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235, z późn zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zgodnie z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach postępowania dokonuje się przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

                                                                                                                         Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                /-/

                                                                                                                            Barbara Zając

Otrzymują:

  1. społeczeństwo poprzez obwieszczenie na:
    1.  tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
    2.   tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa Pokój
    3.  stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
  2. a/a