Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o zebraniu materiału dowodwego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięw. poleg. na :„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra

SG.VI.6220.04.2014

Pokój, 18 marca 2015 r.

 

Zawiadomienie

poprzez obwieszczenie

o zebraniu materiału dowodowego

 

            Na podstawie z art. 49 Kodeksu  postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, 267, z późn zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na :„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100., zawiadamiam strony postępowania, że tutejszy Organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

            Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, 267, z późn zm.) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałem dowodowymi dotyczącym  sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 42 (w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi  i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia (t.j. po 14 dniach od dnia publicznego ogłoszenia) t.j. w terminie od 02.04.15 r. -08.04.15 r. w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30). 

 

                                                                                                                           Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                  /-/

                                                                                                                           Barbara Zając            

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Inwestor
 2. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:
  1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Krzywa Góra oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Krzywa Góra,
  3. tablicach ogłoszeń sołectwa Ładza oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Sołectwa Ładza
  4. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
 3. a/a