Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 143/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 01 października 2008 roku w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

ZARZĄDZENIE NR 143/2008
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 01 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU
 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku § 3 ust 2 Uchwały Nr XIX/143/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 09 czerwca 2008 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy Pokój, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom zarządzam, co następuje:

§ 1

Ofertę Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju złożoną 25.09.2008 r. w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej- „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” zgodnie z Zarządzeniem Nr 125/2008 Wójta Gminy Pokój z 25.08.2008 r. po dokonaniu oceny złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w § 3 ust 1 Uchwały Nr XIX/143/2008 Rady Gminy Pokój z dnia 09 czerwca 2008 roku uznaje się ją za najkorzystniejszą.

§ 2

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-10-01