Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 147/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 14 listopada 2008 roku

ZARZĄDZENIE NR 147/2008
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 14 listopada 2008 ROKU
 

w sprawie regulaminu porządku domowego w lokalach oraz budynkach stanowiący mieszkaniowy zasób Gminy Pokój.

 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.    o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm./ oraz na podstawie uchwały Nr XII/95/2007r. Rady Gminy Pokój z dnia 17 grudnia 2007r., z późn. zm w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój zarządzam, co następuje:

 
§ 1
 

Ustalam Regulamin porządku domowego w lokalach oraz budynkach stanowiący mieszkaniowy zasób Gminy Pokój zwany w dalszej części regulaminem.

 
§ 2
 

Treść regulaminu stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia

 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.
 
§ 4
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                      
§ 5
 

Zarządzenie podane zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Pokój oraz zamieszczenie na stronie www.bip.gminapokoj.pl .

 


  
Załącznik do Zarządzenia nr 147/2008
Wójta Gminy Pokój
z dnia 14 listopada 2008 roku
 
REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
 
§ 1

Regulamin obowiązuje wszystkich najemców lokali i budynków zarządzanych przez Gminę Pokój.

 
§ 2

Najemcy lokali są obowiązani ponosić wydatki związane z utrzymaniem lokali, utrzymywać je w należytym stanie, przestrzegać regulamin porządku domowego, uczestniczyć w kosztach gminy związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, użytkować ją w sposób nie utrudniający korzystania przez innych właścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Użytkować lokal zgodnie z jego przeznaczeniem.

 
§ 3

Na żądanie gminy najemca lokalu jest obowiązany zezwolić na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii
w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

 
§ 4

Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal i pomieszczenia do niego przynależne
we właściwym stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegać regulaminu porządku domowego . Najemca jest także obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem
lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia i urządzenia.

 
§ 5

Montaż reklam oraz zasilanie reklam w energię elektryczną z nieruchomości wspólnej
jest dozwolone za zgodą gminy i pod warunkiem uiszczenia opłat.

 
§ 6

Obsługą instalacji w nieruchomości wspólnej zajmują się wyłącznie instytucje, firmy
oraz konserwatorzy, zatrudnieni przez gminę. Wchodzenie osób postronnych do pomieszczeń z instalacjami wspólnymi , samowolne włączanie i wyłączanie instalacji, jej naprawianie
- chyba że zachowanie rzeczy wymaga bezzwłocznego działania - posiadanie, dorabianie

i udostępnianie kluczy do instalacji znajdujących się w nieruchomości wspólnej jest surowo zabronione.

 
§ 7

Picie alkoholu i palenie tytoniu na nieruchomości wspólnej jest surowo zabronione.

 
§ 8

Właściciele i najemcy lokali mają prawo do posiadania kluczy do drzwi na klatkę schodową i do piwnicy. Samowolne dorabianie kluczy lub udostępnianie ich osobom nieupoważnionym jest zabronione.

 
§ 9

1.            Odpady komunalne mogą być wyrzucane wyłącznie do pojemników.

2.            Usuwanie z lokali tzw. gabarytów (mebli i urządzeń) do osłon śmietnikowych
jest dozwolone po zgłoszeniu administratorowi lub w terminach wcześniej podanych
w ogłoszeniu.

 
§ 10

Trzepanie dywanów, chodników i pościeli może odbywać się wyłącznie w dniach
od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem dni świątecznych, w godz. 8-20 w wyznaczonym miejscu. Zabrania się trzepania z okien i balkonów.

 
§ 11

W piwnicach należy utrzymywać czystość i porządek. Nie wolno w nich przechowywać materiałów łatwopalnych ( w tym benzyny ), wybuchowych, trujących, żrących i cuchnących. Piwnice nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Wszelkie instalacje, w tym także elektryczne, mogą być zakładane za zgodą gminy i pod nadzorem konserwatorów. Instalacje założone nielegalnie zostaną zdemontowane na koszt użytkownika piwnicy. Zabrania się ułatwiania dostępu do piwnic kotom, wystawiania im w piwnicy karmy pod groźbą poniesienia kosztów interwencji weterynarza

i dezynfekcji.
 
§ 12

Utrudnianie lub uniemożliwianie wypełniania obowiązków zawodowych osobom działającym w imieniu lub na zlecenie gminy jest surowo zabronione.

 
§ 13

Pracownicy firm sprawujących nadzór nad instalacjami mogą wchodzić na teren budynku do pomieszczeń gospodarczych i wspólnego użytkowania.

 
§ 14

Najemca jest obowiązany do naprawienia szkód powstałych z jego winy oraz osób
z nim zamieszkujących. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 
§ 15

1.      Osoby dokonujące remonty i naprawy są obowiązane przeprowadzać
je tak, by w najmniejszym stopniu utrudniały korzystanie z nieruchomości innym użytkownikom.

2.      Pozostali użytkownicy, a zwłaszcza bezpośrednio narażeni na negatywne skutki remontów, powinni być o nich uprzedzeni z należytym wyprzedzeniem.

3.      Gruz i inne odpady z robót remontowych podlegają wywozowi na koszt osoby przeprowadzającej remont.

4.      Ewentualne wyłączenie na czas remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania lub dopływu energii elektrycznej wymaga zgody gminy, prace mogą być prowadzone pod nadzorem konserwatora zatrudnionego przez gminę, pod warunkiem wcześniejszego uprzedzenia pozostałych użytkowników.

 
§ 16

W godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje w domu cisza nocna. Jednocześnie prosi się ,aby prac uciążliwych dla otoczenia nie wykonywać w godz. 6.00-8.00 i 20.00-22.00.

 
 
 
§ 17

Użytkownicy balkonów i tarasów są obowiązani dbać o ich czystość i estetyczny wygląd. Zabrania się wykorzystywania ich jako spiżarń i magazynów.

 
 
§ 18

Wywieszanie wszelkich ogłoszeń jest dozwolone po uzyskaniu zgody gminy.

 
§ 19

Wychodzenie na dach oraz instalowanie lub naprawianie na nim jakichkolwiek urządzeń wymaga zgody gminy.

 
§ 20

Suszarnie przeznaczone są wyłącznie do suszenia bielizny. Zabrania się składowania
w niej jakichkolwiek innych materiałów i urządzeń.

 
§ 21

Wyprowadzanie psów może odbywać się wyłącznie pod opieką właściciela psa
a zanieczyszczenia na klatkach schodowych oraz posesji niezwłocznie usunięte przez właściciela psa pod rygorem poniesienia kosztów sprzątania.

 
§ 22

Instalowanie na dachu lub zewnętrznej elewacji budynku anten jest dozwolone za zgodą gminy.

 
§ 23
Obowiązkiem każdego najemcy jest:

a)      przejawiać troskę o wspólne dobro i współdziałać z gminą, a zwłaszcza niezwłocznie powiadamiać gminę o wszelkich zauważonych uszkodzeniach lub niesprawności instalacji, drzwi, zamków, włazów, dachu itp.

b)      dbać o czystość pomieszczeń wspólnych, okien i drzwi swoich lokali

c)      troszczyć się o należyte zabezpieczenie lokali przed utratą ciepła.

d)      tępienie szkodników, gryzoni i owadów.

 
§ 24

Zabronione jest stałe przebywanie w budynku osób nie meldowanych , nie posiadających tytułu prawnego do lokalu i innych niepowołanych osób.

 
 
§ 25

Zabrania się odprowadzania do kanalizacji ścieków nie odpowiadających normom ustalonym przez odbiorcę ścieków.

 
§ 26

Dopuszcza się możliwość dojazdu do klatek schodowych budynku pojazdów tylko
w celach dostawy lub odbioru mebli przedmiotów i towarów ciężkich i trudnych
do przeniesienia przy zachowaniu szczególnej dbałości o chodniki i zieleń.

 
 
ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI - GMINA POKÓJ 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2008-11-14