Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O VI SESJI Rady Gminy Pokój - 30 kwietnia 2015 r. o godz. 15.00

OR.II.0002.6.2015

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję VI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

30 kwietnia  2015 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
 6. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 r.
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas V sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową
  b) uchylenia uchwały Nr V/53/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  c) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych  i Kanalizacyjnych na lata 2015-2017 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z o.o., ul. Mariańska 2, 46 – 100 Namysłów - dla Gminy Pokój
  d) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  e) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
  f) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski