Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pokój, dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie

poprzez obwieszczenie

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, 267, z późn zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100”

                Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

               Zgodnie z art. 49 kpa…zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

               W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie dowołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

              

 

                                                                                           Wójt Gminy Pokój

                                                                                                     /-/

                                                                                            Barbara Zając

 

 

 

 

 

Zamieszczono na:

  1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Krzywa Góra, Ładza oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie ww. sołectw,
  3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
  4. a/a