Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pokój, dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie

poprzez obwieszczenie

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, 267, z późn zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100”

                Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

               Zgodnie z art. 49 kpa…zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

               W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie dowołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

              

 

                                                                                           Wójt Gminy Pokój

                                                                                                     /-/

                                                                                            Barbara Zając

 

 

 

 

 

Zamieszczono na:

 1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
 2. tablicach ogłoszeń sołectwa Krzywa Góra, Ładza oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie ww. sołectw,
 3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
 4. a/a

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-04-2015
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • opublikowano:
  27-04-2015 11:44
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 2001
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl