Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pokój, dnia 27 kwietnia 2015 r.

 

 

 

 

Zawiadomienie

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

             Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 38 oraz 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 24 kwietnia 2015 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Opolu, przy ul. Oleskiej 127, po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień organów określonych w ustawie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Krzywa Góra w km 23+300-25+100”

              Informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzyskanym w sprawie uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie.

               Z ww. dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 42 (I piętro) w godzinach pracy urzędu t.j. pn-8.00 – 16.00, wt-pt -7.30 -15.30  w terminie do 06 maja 2015 r.

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Pokój

                                                                                            /-/

                                                                                            Barbara Zając

 

Zamieszczono:

  1. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Ładza oraz Krzywa Góra oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie ww. sołectw.
  3. strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminapokoj.pl,
  4. a/a