Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O VIII sesji Rady Gminy Pokój - 25 czerwca 2015 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 17 czerwca 2015 r.

OR.II.0002.8.2015

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję VIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

25 czerwca 2015 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Opinia Rady Gminy Pokój w sprawie utworzenia parku kulturowego obejmującego założenie ruralistyczne Pokoju
 9. Wykonanie budżetu gminy za 2014 rok - podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2014 rok
  b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2014 rok
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pokój na lata 2015-2020
  b) przyjęcia Programu „Gminna Karta” na lata 2015-2016
  c) powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
  d) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników
  e) zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pokój oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  f) opłaty targowej na terenie Gminy Pokój
  g) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
  h) wieloletniej prognozy finansowej
 11. Zapytania i wnioski mieszkańców
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 13. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski