Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie wewnętrzne nr 6K.2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pokój Regulaminu okresowej oceny pracowników

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 6K/2009
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 18 czerwca 2009r.
 
 

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Pokój Regulaminu okresowej oceny pracowników

 
 

Na podstawie art. 27 oraz art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 
 
§ 1
 

Wprowadzam w Urzędzie Gminy Pokój Regulamin okresowej oceny pracowników stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2
 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pokój.

 
§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do ZW Nr 6K/2009

 
REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW
 
§ 1

1.      Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, zwani dalej Ocenianymi podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008r.o pracownikach samorządowych oraz w niniejszym regulaminie.

2.      Okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych krócej niż 6 miesięcy.

 
§ 2

Okresowej oceny dokonuje bezpośredni przełożony Ocenianego, zwany dalej Oceniającym.

 
§ 3

1.      Okresowa ocena pracowników dokonywana jest raz w roku, z zastrzeżeniem § 4.

2.      Okresowa ocena pracowników przeprowadzana jest w miesiącu styczniu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego. 

3.      Ostatecznym terminem sporządzenia oceny na piśmie jest dzień 31 stycznia. Do tego dnia Oceniający zobowiązani są przekazać arkusze ocen Wójtowi.

4.      Termin przeprowadzenia oceny może ulec zmianie w przypadku:

a)      usprawiedliwionej nieobecności Ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny,

b)      istotnej zmiany zakresu obowiązków Ocenianego lub zmiany zajmowanego przez niego stanowiska

5.      W przypadkach, o których mowa:

a)      w ustępie 4 pkt a - ocena sporządzana jest w terminie 1 miesiąca od dnia powrotu Ocenianego do pracy,

b)      w ustępie 4 pkt b - ocena sporządzana jest przed zmianą zakresu obowiązków lub stanowiska.

6.      Nowy termin sporządzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

 
 § 4

1.          W razie negatywnej oceny, pracownik poddawany jest ponownej ocenie nie później niż przed upływem 6 miesięcy oraz nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

2.          Termin przeprowadzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

 
§ 5

1.      Pracownicy w poszczególnych referatach oceniani są w tym samym czasie.

2.      Ocena pracowników dokonywana jest dwuetapowo.

1)      etap pisemny (test)  – sprawdzenie wiedzy z zakresu:

a)      znajomości przepisów regulujących ustrój samorządu gminnego

b)      zasad gospodarki finansowej,

c)      przepisów wewnętrznych regulujących prace urzędu,

d)      przepisów prawnych regulujących pracę na danym stanowisku pracy,

e)      zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy.

2)   etap ustny rozmowa z pracownikiem, o której mowa w § 7

3.       Pracownicy oceniani są na podstawie sześciu kryteriów wspólnych dla wszystkich Ocenianych oraz czterech kryteriów przypisanych do kategorii stanowisk, do której należy zajmowane przez Ocenianego stanowisko.

4.      Kryteriami wspólnymi dla wszystkich pracowników są:

 
Kryterium
 

 Opis kryterium

 

1. Sumienność

 

 Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie

2. Sprawność

 

 Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki

3. Bezstronność

 

 Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich

4. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

 

 Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin

5. Planowanie i organizowanie pracy

 

 Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych

6. Postawa etyczna

 

 Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową

 

5.      Kategorie stanowisk oraz przypisane im kryteria i ich opis określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6.      Test dla poszczególnych pracowników przygotowywany jest przez kierownika Referatu, dla samodzielnych stanowisk pracy test przygotowuje Sekretarz Gminy. 

 
§ 6

1.      Oceny pracownika dokonuje się, na podstawie przeprowadzonego testu oraz własnych obserwacji, na piśmie w arkuszu okresowej oceny pracownika.

2.      Wzór arkusza oceny stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3.      Sporządzenie oceny na piśmie polega w szczególności na:

1)       określeniu stopnia spełniania przez Ocenianego zadanych kryteriów, przy uwzględnieniu następujących stopni:

-       stopień bardzo dobry – przyznawany, jeżeli Oceniany zawsze spełniał dane kryterium, niejednokrotnie w sposób przewyższający oczekiwania; za stopień ten Oceniany otrzymuje pięć punktów,

-       stopień dobry – przyznawany, jeżeli Oceniany prawie zawsze spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopień te Oceniany otrzymuje cztery punkty,

-       stopień zadowalający – przyznawany, jeżeli Oceniany, zazwyczaj spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopień ten Oceniany otrzymuje trzy punkty,  

-       stopień niezadowalający – przyznawany, jeżeli Oceniany często nie spełniał danego kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopień ten Oceniany otrzymuje 2 punkty.

2)       przyznaniu Ocenianemu oceny, przy uwzględnieniu uzyskanej przez Ocenianego sumy punktów, według następującej skali ocen:

-       ocena bardzo dobra – w przypadku uzyskania od 46 do 50 punktów ,

-       ocena dobra – w przypadku uzyskania od 40do 45 punktów,

-       ocena zadowalająca – w przypadku uzyskania od 30 do 39 punktów,

-       ocena negatywna   - w przypadku uzyskania poniżej 30 punktów.

3)       uzasadnieniu oceny, w którym Oceniający opisuje sposób wykonywania przez Ocenianego obowiązków, zwracając szczególną uwag na spełnianie przez niego kryteriów, z punktu widzenia których jest oceniany.  

 
§ 7

1.             Przed dokonaniem czynności, o których mowa § 6 ust. 3 Oceniający przeprowadza z Ocenianym rozmowę, zwaną dalej rozmową oceniającą. Termin rozmowy oceniającej wyznacza Oceniający informując o nim Ocenianego, co najmniej na dwa dni przed terminem rozmowy.

2.             Podczas rozmowy Oceniający:

a)      omawia z Ocenianym wynik testu oraz wykonywanie przez niego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań oraz spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny,

b)      określa w porozumieniu z Ocenianym zakres wiedzy i umiejętności wymagających rozwinięcia, co znajduje potwierdzenie w karcie rozwoju kompetencji – zał. nr 3 do regulaminu.

c)      omawia z Ocenianym plan działań doskonalących umiejętności Ocenianego celem lepszego wykonywania przez niego obowiązków.

 
§ 6
  1. Ocenianemu przysługuje od przyznanej mu oceny odwołanie do Wójta Gminy Pokój w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny.
  2. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie.
 
§ 7

Arkusze oceny wraz z dokumentacją włączane są do akt osobowych pracownika.

 
§ 8

1.      W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.

2.      Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.

 
 
 

Zał. nr 3 do Regulaminu ZW 6K/2009

Karta rozwoju kompetencji

Nazwisko i imię…………………………..........stanowisko………………………………… Komórka organizacyjna - ……………………wykształcenie..... …………….......................
Data zatrudnienia w urzędzie ……………........staż pracy w administracji ……...............
Realizowany przez pracownika profil kształcenia zawodowego............................................

I Kluczowy obszar rozwoju kompetencji:

wypełnia kierownik w uzgodnieniu z sekretarzem
 
 
 
 
 
 
 
 

II Samoocena potrzeb szkoleniowych:

wypełnia pracownik
 
 

III Zalecone kierunki samokształcenia:

wypełnia kierownik/przełożony
 
 
 

zalecane publikacje fachowe:

 
 
 
 
 

IV Potrzeby szkolenia(zagadnienia, problematyka) w ramach planu szkoleń:

wypełnia kierownik/przełożony

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data sporządzenia :

................................................           .............................................      ......................................

podpis pracownika                                                   podpis kierownika przełożonego                    podpis zatwierdzającego

 


 
Zał. nr 2 do Regulaminu ZW 6K/2009

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY KWALIFIKACYJNEJ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO ZATRUDNIONEGO NA STANOWISKU URZĘDNICZYM

Część A
...........................................................................................................................................
                       (nazwa jednostki)

I. Dane dotyczące ocenianego pracownika samorządowego

 
 
Imię....................................................................................................................................
Nazwisko...........................................................................................................................

Komórka organizacyjna.....................................................................................................

Stanowisko.........................................................................................................................

Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym .................................................................

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku .............................................................

 
II. Dane dotyczące poprzedniej oceny
 
 
 

Ocena/poziom ...................................................................................................................

Data sporządzenia .............................................................................................................

 
........................                                   .........................         ………………....................

       (miejscowość)                                                       (dzień, miesiąc, rok)                 (pieczątka i podpis osoby wypełniającej)

 
Część B
 

I. Kryteria oceny i termin sporządzenia oceny na piśmie

 
 
Nr
 

 Kryteria wspólne dla wszystkich pracowników

 
1.
 Sumienność
2.
 Sprawność
3.
 Bezstronność
4.

 Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów

5.
 Planowanie i organizowanie pracy
6.
 Postawa etyczna
 
 
 
Nr
 

Kryteria przypisane poszczególnym Stanowskim pracy wg załącznika nr 1 do Regulaminu

 
1
 
2
 
3
 
4
 
 
 
Sporządzenie oceny na piśmie nastąpi w .................................................................
                                                                         (należy wpisać miesiąc, rok)
 

...................................            ....................      .......................................     ....................

   (imię i nazwisko oceniającego)                                          (stanowisko oceniającego)   (data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku)                (data i podpis)

         
 
Część C
 

Opinia dotycząca wykonywania obowiązków przez ocenianego

 
 

Dane dotyczące oceniającego:

Imię/imiona .......................................................................................................................

Nazwisko ...........................................................................................................................

Stanowisko ........................................................................................................................

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku .............................................................

Należy napisać, w jaki sposób oceniany wykonywał obowiązki w okresie, w którym podlegał ocenie, czy spełniał ustawowe kryteria oceny. Jeżeli pracownik wykonywał w okresie, w którym podlegał ocenie, dodatkowe zadania, które nie wynikają z opisu zajmowanego przez niego stanowiska, należy je wskazać.

 
 
 
..................................                          .....................................                     …….......................
            (miejscowość)                                                      (dzień, miesiąc, rok)                                              (podpis oceniającego)
 
 
 
Część D
 

Określenie poziomu wykonywania obowiązków oraz przyznanie okresowej oceny

 
 

Oceniam wykonywanie obowiązków przez Panią/Pana ............................................................ w okresie od ...................... do ....................... na poziomie (wstawić krzyżyk w odpowiednim polu):

 

bardzo dobrym

 
 
 
 

Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób często przewyższający oczekiwania. W razie konieczności podjął się wykonywania zadań dodatkowych i wykonał je zgodnie z ustalonymi standardami. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał wszystkie kryteria oceny wymienione w części B.

 
dobrym
 
 
 
 

Wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z opisu stanowiska pracy w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał większość kryteriów oceny wymienionych w części B.

 
zadowalającym
 
 
 
 

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób odpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków stale spełniał niektóre kryteria oceny wymienione w części B.

 
niezadowalającym
 
 
 
 

Większość obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy wykonywał w sposób nieodpowiadający oczekiwaniom. W trakcie wykonywania obowiązków nie spełniał wcale bądź spełniał rzadko kryteria oceny wymienione w części B.

i przyznaję okresową ocenę:

 
 
 
 

(wpisać pozytywną - jeżeli zaznaczony został poziom bardzo dobry, dobry lub zadowalający, negatywną - jeżeli poziom niezadowalający)

.....................                           .......................................                               ….......................
 (miejscowość)                                                          (dzień, miesiąc, rok)                                  (podpis oceniającego)
 
 
 
Część E
 

Zapoznałam/-łem się z oceną sporządzoną na piśmie przez:

 
 
Panią/Pana ………………………………………………………………………..
 
 
................................              ....................................                     ……......................

(miejscowość)                                             (dzień, miesiąc, rok)                                         (podpis ocenianego)

 
 
 
 
 

Zał. nr 1 do Regulaminu ZW 6K/2009
KRYTERIA OCENY
PRZYPISANE POSZCEGÓLNYM STANOWISKOM PRACY
referat
stanowisko pracy
kryteria oceny
ORGANIZACYJNY
 
Sekretarz Gminy,
Kierownik Referatu
 
 
 
 
Stanowisko ds. Obsługi Sekretarskiej Urzędu i Biura Rady Gminy Pokój
 
 
 
 
Stanowisko ds. Kadr i Archiwum Zakładowego
 
 
 
 
Stanowisko OC, Obronności, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich                                              
 
 
 
 
Stanowisko ds. informatyki i ochrony danych osobowych
 
 
 
 

Stanowisko ds. administracyjno-technicznych  

 
 
 
 
FINANSÓW

Skarbnik Gminy Kierownik Referatu

 
 
 
 

Stanowisko do spraw podatków i opłat lokalnych         

                 
 
 
 
 
 

Stanowisko do spraw rachunkowości należności publiczno – prawnych

 
 
 
 

Stanowisko do spraw rachunkowości budżetowej

 
 
 
 

Stanowisko do spraw płac

 
 
 
 

Stanowisko do spraw obsługi kasowej         

 
 
 
 

Stanowisko do spraw obsługi finansowej oświaty i kultury

 
 
 
 
REFERAT PLANOWANIA I REALZIACJI STRATEGII GMINNEJ
Zastępca Wójta - Kierownik Referatu
 
 
 
 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, turystyki i promocji

 
 
 
 

Stanowisko ds. zarządzania projektami samorządowymi

 
 
 
 

Stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami

 
 
 
 

Stanowisko ds. inwestycji i zagospodarowania przestrzennego            

 
 
 
 

Stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i ochrony zabytków

 
 
 
 

Stanowisko ds. utrzymania czystości współpracy z gminna spółką wodną

 
 
 

Stanowisko ds. przedsiębiorczości i infrastruktury drogowej

 
 
 
 

STANOWISKA samodzielne

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 
 
 
 
  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2009-06-18