Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji umarzajacej postępowanie administarcyjne ws.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed. polega. na „Rewitalizacji z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju”

SG.VI.6220.01.2015

Pokój, dnia 22 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

 

Zawiadomienie

poprzez obwieszczenie

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, 267, z późn zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 18 czerwca 2015 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Usługowego EKOLAS, z Przygodzic po uzyskaniu wymaganych opinii wydana została decyzja umarzająca postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na „Rewitalizacji z zagospodarowaniem terenu dla zabytkowego założenia parkowego w Pokoju” 

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

               Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

               Zgodnie z art. 49 kpa…zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

               W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie dowołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

                                                                           

                                                                            Wójt Gminy Pokój

                                                                                                     /-/                        

                                                                                                           Brabara Zając

 

Zamieszczono na:

  1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie ww. sołectw,
  3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
  4. a/a