Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 231/2009 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 03 listopada 2009r.

ZARZĄDZENIE NR  231/2009
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 03 listopada 2009r.


w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego w formie ustnej licytacji na sprzedaż autobusu marki „Jelcz” – Gimbus.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym /Dz. U. Nr 191, poz. 1957 z późn. zm./  Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:


§ 1


Ogłasza się przetarg  nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż autobusu marki „Jelcz” – Gimbus o numerze rejestracyjnym ONA A909

§ 2


Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa w składzie :
1. Mariusz Danielak        -  przewodniczący
2. Joanna Ptaszek         -  członek komisji
3. Zofia Cioma        -  członek komisji
4. Marek Jankowski        -  członek komisji

§ 3


Ogłoszenie o przetargu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zostanie zamieszczone w prasie zgodnie z § 13 Rozporządzenia, na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Pokój oraz zostanie podane do publiczne wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .

§ 4


Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


załącznik do Zarządzenie nr  231/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 03 listopada 2009r.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2009-11-03