Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wznowienieu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. „Centrum Doświadczania Świata” wraz z zagospodarowaniem terenu

                                                                                                      Pokój, dnia 30 lipca 2015 r.

 

Zawiadomienie
o wznowieniu postępowania

            Zgodnie z art. 33 ust. 1, pkt. 2), 3), 4), 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235, z późn zm.) oraz art. 145 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, 267, z późn zm.) Wójt Gminy Pokój,

zawiadamia

            że w dniu 24 lipca 2015 r. na wniosek strony zostało wznowione postępowanie administracyjne zakończone decyzją ostateczną Wójta Gminy Pokój z dnia 3 sierpnia 2010r. nr SG-VI-7624-08/10 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. „Centrum Doświadczania Świata” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ładzy, ul. Reymonta 3, działki nr 178/11, 178/9, 122, 149, 170, obręb Ładza.

           Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

         Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

           Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt – pt 7.30 – 15.30).

 

                                                                  (-) Barbara Zając

                                                       Wójt Gminy Pokój