Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 220/A/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 5 października 2009 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr  220/A/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 5 października 2009 roku
 

w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2009 rok

 

Na podstawie art. 173 ust. 5, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832 z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

 
§ 1

I       zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 90.562 zł

 
1. na zadanie zlecone 1.892 zł
Dz. 751
 
 

Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2
 
75101
 

Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa

2
 
 
 

Wydatki bieżące

2
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

2
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2
Dz. 754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
790
 
75414
 

Obrona cywilna

790
 
 
 

Wydatki bieżące

790
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

790
Dz. 852
 
 
Pomoc społeczna
1.100
 
85212
 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.100
 
 
 

Wydatki bieżące

1.100
 
 
§ 3110

Świadczenia społeczne

1.100
 
 
2. na zadanie własne  88.670 zł
 
Dz. 010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
1.500
 
01095
 
Pozostała działalność
1.500
 
 
 

Wydatki bieżące

1.500
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

1.500
Dz. 600
 
 
Transport i łączność
4.000
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
4.000
 
 
 

Wydatki bieżące

4.000
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

4.000
Dz. 700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
2.000
 
70004
 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

2.000
 
 
 

Wydatki bieżące

2.000
 
 
§ 4430

Różne opłaty i składki

2.000
Dz. 710
 
 
Działalność usługowa
1.470
 
71004
 

Plany przestrzennego zagospodarowania

1.000
 
 
 

Wydatki bieżące

1.000
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

1.000
 
71035
 
Cmentarze
470
 
 
 

Wydatki bieżące

470
 
 
§ 4270

Zakup usług remontowych

270
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

200
Dz. 750
 
 
Administracja publiczna
58.950
 
75022
 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

13.500
 
 
 

Wydatki bieżące

13.500
 
 
§ 3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

9.000
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

3.500
 
 
§ 4410

Podróże służbowe krajowe

500
 
75023
 

Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)

41.550
 
 
 

Wydatki bieżące

41.550
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

17.700
 
 
§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2.000
 
 
§ 4010

Wynagrodzenia osobowe

10.700
 
 
§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.000
 
 
§ 4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

11.500
 
 
§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

7.000
 
 
§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

3.350
 
75075
 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.900
 
 
 

Wydatki bieżące

2.900
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

700
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

700
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700
 
 
§ 4260

Zakup energii

1.500
 
75095
 
Pozostała działalność
1.000
 
 
 

Wydatki bieżące

1.000
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

200
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

200
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800
Dz. 754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
14.500
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
14.500
 
 
 

Wydatki bieżące

14.500
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

8.500
 
 
§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2.000
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.500
 
 
§ 4260

Zakup energii

1.000
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

5.000
Dz. 756
 
 

Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.000
 
75647
 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

2.000
 
 
 

Wydatki bieżące

2.000
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

2.000
Dz. 852
 
 
Pomoc społeczna
4.050
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
4.050
 
 
 

Wydatki bieżące

4.050
 
 
§ 4260

Zakup energii

1.650
 
 
§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1.500
 
 
§ 4410

Podróże służbowe krajowe

400
 
 
§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500
Dz. 900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
200
 
90004
 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

200
 
 
 

Wydatki bieżące

200
 
 
§ 430

Zakup usług pozostałych

200
 
 

II   zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 90.562 zł

 
1. na zadanie zlecone 1.892 zł
Dz. 751
 
 

Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2
 
75101
 

Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa

2
 
 
 

Wydatki bieżące

2
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

2
 
 
§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2
Dz. 754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
790
 
75414
 

Obrona cywilna

790
 
 
 

Wydatki bieżące

790
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

790
Dz. 852
 
 
Pomoc społeczna
1.100
 
85212
 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.100
 
 
 

Wydatki bieżące

1.100
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

1.100
 
 
§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.100
2. na zadanie własne  88.670 zł
Dz. 010
 
 
Rolnictwo i łowiectwo
1.500
 
01022
 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

1.000
 
 
 

Wydatki bieżące

1.000
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

1.000
 
01030
 
Izby rolnicze
500
 
 
 

Wydatki bieżące

500
 
 
§ 2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

500
Dz. 600
 
 
Transport i łączność
4.000
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
4.000
 
 
 

Wydatki bieżące

4.000
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

4.000
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4.000
Dz. 700
 
 
Gospodarka mieszkaniowa
2.000
 
70004
 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

2.000
 
 
 
Klub integracji społecznej
2.000
 
 
 

Wydatki bieżące

2.000
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000
Dz. 710
 
 
Działalność usługowa
1.470
 
71035
 
Cmentarze
1.470
 
 
 

Wydatki bieżące

1.470
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70
 
 
§ 4260

Zakup energii

700
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

700
Dz. 750
 
 
Administracja publiczna
58.950
 
75023
 

Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)

50.850
 
 
 

Wydatki bieżące

50.850
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

27.000
 
 
§ 4010

Wynagrodzenia osobowe

19.000
 
 
§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000
 
 
§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

3.000
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14.500
 
 
§ 4260

Zakup energii

1.000
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

6.500
 
 
§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

50
 
 
§ 4410

Podróże służbowe krajowe

700
 
 
§ 4430

Różne opłaty i składki

1.100
 
75075
 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7.100
 
 
 

Wydatki bieżące

7.100
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

7.100
 
75095
 
Pozostała działalność
1.000
 
 
 

Wydatki bieżące

1.000
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

1.000
Dz. 754
 
 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
14.500
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
14.500
 
 
 

Wydatki bieżące

14.500
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.500
 
 
§ 4270

Zakup usług remontowych

6.000
 
 
§ 4430

Różne opłaty i składki

5.000
Dz. 756
 
 

Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2.000
 
75647
 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

2.000
 
 
 

Wydatki bieżące

2.000
 
 
§ 4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 
2.000
Dz. 852
 
 
Pomoc społeczna
4.050
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
4.050
 
 
 

Wydatki bieżące

4.050
 
 
§ 4300

Zakup usług pozostałych

4.050
Dz. 900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
200
 
90004
 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

200
 
 
 

Wydatki bieżące

200
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2009-10-05