Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O IX sesji Rady Gminy Pokój - 10 września 2015 r.

OR.II.0002.9.2015

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję IX sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

10 września 2015 r. o godz.1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
  b) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz do Sądu Rejonowego w Kluczborku
  c) wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne
  d) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w gminie Pokój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  e) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
  f) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  g) zmiany uchwały nr VII/67/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzkiej Kuźni
  h) zmiany uchwały nr VII/69/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Fałkowicach
  i) zmiany uchwały nr VII/71/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pokoju
  j) zmiany budżetu gminy na 2015 rok
  k) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski       

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-09-2015
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  04-09-2015 17:55
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 1544
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl