Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 210/2009 Wójta Gminy Pokój z dnia 7 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr  210/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 7 sierpnia 2009 roku
 

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

 
 

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 zm. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832 z 2007 r., Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111), Wójt Gminy Pokój zarządza, co następuje:

 
§ 1

I       zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 255.998 zł

1. na zadanie zlecone 132.000 zł
Dz. 852
 
 
Pomoc społeczna
132.000
 
85278
 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

132.000
 
 
 

Dochody bieżące:

132.000
 
 
§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

132.000
 
2. na zadanie własne 123.998 zł
Dz. 852
 
 
Pomoc społeczna
87.551
 
85214
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

57.462
 
 
 

Dochody bieżące:

57.462
 
 
§ 2030

Dotacje celowe przekazywane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

.57.462
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
3.810
 
 
 

Dochody bieżące:

3.810
 
 
§ 2030

Dotacje celowe przekazywane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

3.810
 
85295
 
Pozostała działalność
26.279
 
 
 

Dochody bieżące:

26.279
 
 
§ 2030

Dotacje celowe przekazywane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

.26.279
Dz. 853
 
 
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
22.000
 
85395
 
Pozostała działalność
22.000
 
 
 

Dochody bieżące:

22.000
 
 
§ 2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostki samorządu terytorialnego

22.000
Dz. 854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
14.447
 
85415
 

Edukacyjna opieka wychowawcza

14.447
 
 
 

Dochody bieżące:

14.447
 
 
§ 2030

Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

.14.447
 
 
 
 
 
 
 

II       zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 26.279 zł

 
1. na zadanie zlecone 26.279 zł
Dz. 852
 
 
Pomoc społeczna
26.279
 
85214
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

26.279
 
 
 

Dochody bieżące:

26.279
 
 
§ 2010

Dotacje celowe przekazane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

26.279
 
 

III      zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 26.279 zł

 
1. na zadanie zlecone 26.279 zł
Dz. 852
 
 
Pomoc społeczna
26.279
 
85214
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

26.279
 
 
 

Wydatki bieżące:

26.279
 
 
§ 3110

Świadczenia społeczne

26.279
 
 

IV       zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 255.998 zł

 
1. na zadanie zlecone 132.000 zł
Dz. 852
 
 
Pomoc społeczna
132.000
 
85278
 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

132.000
 
 
 

Wydatki bieżące:

132.000
 
 
§ 3110

Świadczenia społeczne

132.000
 
2.      na zadanie własne 123.998 zł
Dz. 852
 
 
Pomoc społeczna
87.551
 
85214
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

26.279
 
 
 

Wydatki bieżące:

26.279
 
 
§ 3110

Świadczenia społeczne

26.279
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
3.810
 
 
 

Wydatki bieżące:

3.810
 
 
W tym

Wynagrodzenia i pochodne

3.810
 
 
§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.810
 
85295
 
Pozostała działalność
57.462
 
 
 

Wydatki bieżące:

57.462
 
 
§ 3110

Świadczenia społeczne

55.000
 
 
§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 
 
 
 
2.462
Dz. 853
 
 
Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej
22.000
 
85395
 
Pozostała działalność
22.000
 
 
 

Wydatki bieżące:

22.000
 
 
§ 3110

Świadczenia społeczne

22.000
Dz. 854
 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza
14.447
 
85415
 

Edukacyjna opieka wychowawcza

14.447
 
 
 

Wydatki bieżące:

14.447
 
 
§ 3260

Inne formy pomocy dla uczniów

14.447
 
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2009-08-07