Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WÓJT GMINY POKÓJ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ

nowa podstrona, dodana 2006-12-05
 

WÓJT GMINY POKÓJ
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ”
 
I. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2007 r. – 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
II. Warunki przyznania dotacji:
Podmiot składający ofertę:
1) wykonuje zadanie samodzielnie,
2) posiada własną kadrę do realizacji zadania,
3) zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
III. Termin i podstawowe warunki realizacji zadania.
-    termin: 1 lutego – 31 grudnia 2007 r.
-    beneficjenci: mieszkańcy Gminy Pokój
-    miejsce realizacji zadania teren Gminy Pokój
IV. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
V. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.
1.        Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot.
2.        Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania
3.        Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.
4.        Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
5.        Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
6.        Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.
7.        O wyborze realizatora zadania wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
8.        Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.
VI. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, z dopiskiem „KONKURS- UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY POKÓJ”.
VII. W 2005 r. powyższe zadanie realizowało Zrzeszenie Gminne LZS w Pokoju - wysokość środków 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
 W 2006 r. powyższe zadanie realizowało Zrzeszenie Gminne LZS w Pokoju - wysokość środków 35.000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
 
Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulamin konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz na stronie internetowej gminy: www.gminapokoj.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, ul. Sienkiewicza 8.
 
 

 

 

informację wytworzył(a): UG POKÓJ
za treść odpowiada: Piotr Rudak
data wytworzenia: 5.12.2006 r.