Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WÓJT GMINY POKÓJ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ

nowa podstrona, dodana 2006-12-05

WÓJT GMINY POKÓJ
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania - „PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ”
 
I. Wysokość dotacji na realizację zadania w 2007 r. – 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
II. Warunki przyznania dotacji:
Podmiot składający ofertę:
1) wykonuje zadanie samodzielnie,
2) posiada własną kadrę do realizacji zadania,
3) zobowiąże się do prowadzenia i wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
III. Termin i warunki realizacji zadania.
-    termin: od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2007 r.
-    beneficjenci: dzieci i młodzież zagrożone uzależnieniami oraz innymi problemami społecznymi
-    miejsce realizacji zadania: Krogulna
IV. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
V. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.
1.        Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot.
2.        Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania
3.        Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu działalności opiekuńczo-wychowawczej lub o zbliżonym charakterze.
4.        Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym, w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
5.        Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
6.        Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.
7.        O wyborze realizatora zadania podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.
8.        Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.
VI. Wypełnione oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój, z dopiskiem „KONKURS-ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W KROGULNEJ”.
VII. W 2004 r. powyższe zadanie realizował PKPS - Opolski Zarząd Wojewódzki – wysokość środków 12.474 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100).
W 2005 r. powyższe zadanie realizował PKPS - Opolski Zarząd Wojewódzki – wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
W 2006 r. powyższe zadanie realizował PKPS - Opolski Zarząd Wojewódzki – wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 
Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulamin konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej: www.gminapokoj.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, ul. Sienkiewicza 8.
 
 

 

 

 

informację wytworzył(a): UG Pokój
za treść odpowiada: Piotr Rudak
data wytworzenia: 5.11.2006 r.