Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie ws zmiany stawek czynszu dzierżawnego


Zarządzenie Nr 244/2010
Wójta Gminy Pokój
z dnia 22 stycznia 2010r.w sprawie zmiany stawek czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Pokój


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603, ze zm.) oraz § 2 ust. 4 uchwały Rady Gminy Pokój nr IX/59/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2007 r. nr 90, poz. 2929 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 121/2008 Wójta Gminy Pokój z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Pokój wprowadza się następujące zmiany: zmianie ulega treść § 1 który otrzymuje brzmienie:
„1. Ustalam następujące miesięczne stawki czynszu dzierżawnego od gruntów stanowiących własność Gminy Pokój:
1)    od gruntu użytkowanego na cele związane z działalnością gastronomiczną w wysokości 1,00 zł/m² miesięcznie netto. Do czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.
2)    od gruntu użytkowanego na cele związane z działalnością handlową w wysokości 5,00 zł/m² miesięcznie netto. Do czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.
3)    od gruntu użytkowanego pod magazyny i działalność produkcyjno-usługową w wysokości 1,00 zł/m² miesięcznie netto. Do czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.
4)    od gruntu pod parkingi, składy w wysokości 0,50 zł/ m² miesięcznie netto. Do czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.
5)    od gruntu użytkowanych w celach rolniczych i rekreacyjnych wg klas gruntu:
- IV klasa – 8,00 zł/ha miesięcznie netto,
- V i VI klasa – 6,00 zł/ha miesięcznie netto.
2. Do czynszu o którym mowa w ust. 1 dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22% oraz jednorazowo, faktycznie poniesione koszty związane z przygotowanie do umowy, nie mniejsze jednak niż 200 zł.”

§ 2.
Stawki czynszu, o których mowa w § 1 stosuje się w umowach zawieranych od dnia 01-03-2010 r.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Pokój.

 

nowa podstrona, dodana 2010-04-26

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariusz Danielak
Data wytworzenia: 2010-04-26