Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 278/2010 Wójta Gminy Pokój z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie ogłoszenia o aukcji na sprzedaż autobusu marki Jelcz ? Gimbus

ZARZĄDZENIE NR 278/2010
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 15 lipca 2009r.
 

w sprawie ogłoszenia o aukcji na sprzedaż autobusu marki „Jelcz” – Gimbus.

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe /Dz. U. Nr 114, poz. 761/ zarządzam, co następuje:

 
§ 1
 

Ogłaszam aukcję na sprzedaż autobusu marki „Jelcz” – Gimbus o numerze rejestracyjnym ONA A909

 
§ 2
 
  1. Do przeprowadzenia procedury sprzedaży, w trybie wyżej podanego § 1 powołuję komisję w składzie :

1)      Marcin Maryjowski – przewodniczący Komisji

2)      Zofia Cioma – członek komisji

3)      Joanna Ptaszek – członek komisji

4)      Mariusz Danielak – członek komisji

  1. Aukcję prowadził będzie Pan Marcin Maryjowski – przewodniczący komisji
 
§ 3
 

Ogłoszenie o aukcji stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, zostanie zamieszczone    zgodnie z § 14 Rozporządzenia, na tablicy ogłoszeń, w BIP i stronie internetowej Urzędu Gminy Pokój w prasie lokalnej oraz zostanie podane do publiczne wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .

 
§ 4
 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Wójt Gminy Pokój                         
 
Barbara Zając                           

załącznik do Zarządzenie nr 278/2010
Wójta Gminy Pokój
z dnia 15 lipca 2010r.


Zdjęcia autobusu marki „Jelcz” – Gimbus - KLIKNIJ TUTAJ


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2010-07-15

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    16-07-2010 13:00
    przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl