Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 240/2010 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udostępnienia informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów zawierających informację publiczną (...)

Zarządzenie Nr 240/2010
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 7 stycznia 2010r.
 

w sprawie zasad udostępnienia informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów zawierających informację publiczną, ustalenia opłat za udostępnianie informacji publicznej oraz wykonywania usług ksero w Urzędzie Gminy Pokój.

 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm./ 4 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej /Dz. U. Nr 67, poz. 619/ w związku z § 11 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Pokój zarządzam co następuje :

 
 
§ 1
 
Określa się zasady:

1)       postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej,

2)       funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie  Gminy Pokój, zwanego dalej BIP,

3)       pobierania opłat za usługi ksero i fax wykonywane dla osób fizycznych na zewnątrz.

 
§ 2
 

1.        Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu.

2.        Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z zastrzeżeniem § 3 ust. 3

3.        Obowiązkowe jest udostępnianie tylko tych informacji publicznych, które są w posiadaniu Urzędu.

4.        Udostępnianie informacji publicznej może następować w formie:

1)       jej zamieszczenia w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej Biuletynem o adresie www.bip.gminapokoj.pl

2)       kopiowania albo jej wydruku,

3)       przesłania albo przeniesienia jej na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik informatyczny.

5.        Zamieszczenie informacji w Biuletynie jest wykonaniem obowiązku jej udostępnienia.

6.        Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Wnioski przekazuje się Wójtowi Gminy, który dokonuje dekretacji zgodnie z właściwością rzeczową.

7.        W przypadku wątpliwości, czy informacja, o którą wnioskuje podmiot jest informacją publiczną czy tez nie, rozstrzyga o tym Sekretarz Gminy.

8.        Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej Wójta Gminy.

9.        Pojęcie informacji i sprawy publicznej oraz pozostałe zasady dostępu do informacji publicznej określa ustawa o dostępie do informacji publicznej.

 
§ 3
 

1. Ustalam opłaty za kserowanie, wydruki i inne nośniki udostępniania informacji publicznej, stanowiące równowartość poniesionych kosztów materiałowych :

 
1) Wydruk i ksero czarno –białe:
 
l.p.
nazwa materiału
format - usługa
wartość w zł
1.
papier
A4 - jednostronnie
0,25
2.
papier
A4 - dwustronnie
0,50
3.
papier
A3 – jednostronnie
0,50
4.
papier
A3 – dwustronnie
1,00
 
2) Wydruk i ksero kolorowe:
 
l.p.
nazwa materiału
format - usługa
wartość w zł
1.
papier
A4 - jednostronnie
2,50
2.
papier
A4 - dwustronnie
5,00
3.
papier
A3 – jednostronnie
5,00
4.
papier
A3 – dwustronnie
10,00
 
3) Przygotowanie informacji publicznej na nośniku:
 
l.p.
nazwa nośnika
usługa
wartość w zł
1.
dyskietka
zapis na dyskietce wraz z nośnikiem
1,20
2.
płyta CD-ROM
zapis na CD-RW oraz DVD-RW wraz nośnikiem
1,50
 
 

2.        W przypadku innego sposobu udostępniania lub przekształcania informacji publicznej niż określony w ust. 1, w związku z którym Urząd poniesie dodatkowe koszty opłaty będą ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

3.        Udzielając informacji publicznej, opłaty określone w ust. 1 oraz 2 pobierane są wyłącznie w przypadku określonym w art. 15 ust. 1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej. 

4.        Opłaty za udostępnianie informacji o środowisku regulują przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska.

5.        Opłaty wnosi się za pokwitowaniem w kasie urzędu lub na konto  bankowe Urzędu Gminy Pokój

6.        Kserokopie i wydruki dokumentów w związku z udzielaniem informacji publicznej wykonuje pracownik na stanowisku pracy którego informacja ta została wytworzona. Pracownik ten dokonuje również stosownych adnotacji o udzieleniu informacji.

 
§  4
 

Operatorem odpowiedzialnym za utrzymanie serwisu internetowego BIP, jako systemu stron www zawierającego informacje publiczne Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, oraz jej administrację (w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej), zgodnie z umową z dnia 22 czerwca 2007r., jest netconcept.com

 
§ 5
 

1.        Kierownicy komórek organizacyjnych urzędu zobowiązani są do nadzorowania umieszczanych w BIP informacji z zakresu pracy danej komórki pod względem:

        zawartości merytorycznej,

        zachowania terminu.

2.        Za koordynację prac związanych z funkcjonowaniem stron BIP Urzędu Gminy Pokój odpowiadają następujące osoby:

1)       Tomasz Zimoch – redaktor naczelny BIP, odpowiedzialny za stronę techniczną umieszczanych informacji,

2)       Pracownicy odpowiedzialni w poszczególnych komórkach organizacyjnych za umieszczanie informacji w BIP:

Referat
imię i nazwisko pracownika
Referat Organizacyjny
Zofia Cioma
Elżbieta Kuklok
Referat Finansowy
Marcin Maryjowki

Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminnej

Mariusz Danielak
Aleksandra Kołodziejczyk
Grażyna Oleszczuk
Andrzej Pawlicki
Joanna Ptaszek
 

3.        Informacje w BIP umieszczane są na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz przepisach wykonawczych.

 
§ 6
 

1.        Opłaty określone w § 3 ust. 1 mają również zastosowanie w przypadku wykonania przez urząd usługi zewnętrznej ksero lub druku.

2.        Do usług zewnętrznych nadania bądź odbioru faksu ponadto stosuje się następująca odpłatność:

 
format
stawka za nadanie faksu lokalny krajowy
stawka za odbiór faksu
A4
0,50
1,00 zł
 
§ 7
 
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 8
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE NR 24/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, określenia zasad prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, wykonywania kopii dokumentów zawierających  informacje publiczną, ustalenia opłat za udostępnianie informacji publicznej oraz wykonywania usług ksero w Urzędzie Gminy Pokój 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2010-01-07