Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 6K/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 17 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy Pokój oraz zasad jej stosowania

ZARZĄDZENIE NR  6K/2011
Urzędu Gminy Pokój oraz zasad jej stosowania.

 
 
 

§ 1

 

Wprowadza się kartę obiegową dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Pokój stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

Formularz karty obiegowej dostępny jest do pobrania u pracownika prowadzącego sprawy kadrowe.

 
1.        2.        3.        § 3
 

Rozliczenie o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Pokój następuje z chwilą uzyskania właściwych wpisów w karcie obiegowej oraz po spełnieniu innych czynności określonych w odrębnych przepisach.

W przypadku rozbieżności między stanem faktycznym, a wpisem w karcie obiegowej za ważny uznaje się stan faktyczny ustalony na podstawie innych nie budzących wątpliwości okoliczności.

 
W karcie obiegowej w rubryce „ZOBOWIĄZANIE PRACOWNIKA WZGLĘDEM PRACODAWCY” wpisuje się oraz opatruje datą, podpisem i pieczęcią osoby uprawnionej, stosownie do okoliczności: „brak zobowiązania”, „rozliczony”, „rozliczy się w terminie i na warunkach zobowiązania przyjętego w formie pisemnej”, „nie dotyczy”.
 
Do wpisu w karcie obiegowej uprawniony jest:

pracownik bezpośrednio odpowiedzialny za rozliczanie się z wydanych lub powierzonych pracownikom, na podstawie ksiąg i ewidencji, przedmiotów lub środków podlegających zwrotowi w związku z zatrudnieniem albo pracownik zastępujący lub bezpośredni przełożony;

pracownik merytorycznie odpowiedzialny za egzekwowanie zobowiązań od pracowników, w tym o charakterze finansowym, podjęte wobec pracownika rozliczającego się w czasie zatrudnienia w Urzędzie Gminy Pokój.

bezpośredni przełożony pracownika albo pracownik Urzędu Gminy Pokój odpowiedzialny za kierowanie konkretną komórką organizacyjną, w której następuje rozliczenie.

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem po upływie 2 tygodni od podania do wiadomości pracowników Urzędu Gminy Pokój w sposób zwyczajowo przyjęty.
Załączniki do pobrania:
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2011-08-17