Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 53/2011 WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Pokój wraz z zapewnieniem im opieki podczas przejazdu

ZARZĄDZENIE NR 53/2011

WÓJTA GMINY POKÓJ

z dnia 30 września 2011R.

 

w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Pokój wraz z zapewnieniem im opieki podczas przejazdu.

 
 

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm./ Wójt Gminy Pokój zarządza co następuje:

 
 
 

§ 1

 

Ustala się Regulamin dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Pokój wraz z zapewnieniem im opieki podczas przejazdu stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 
§ 2
 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pokój.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Załącznik do zarządzenia nr 53/2011

Wójta Gminy Pokój

z dnia 30 września 2011

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ
NA TERENIE GMINY POKÓJ
WRAZ Z ZAPEWNIENIEM IM OPIEKI PODCZAS PRZEJAZDU

1.              Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Gmina Pokój. Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego. Plan dowozów dostarczany jest zainteresowanym szkołom w miesiącu sierpniu. Godziny odjazdów autobusu ustalane są w porozumieniu z dyrektorami szkół.

 

2.              Ostateczna lista uczniów dowożonych ustalana jest przez dyrektorów szkół, najpóźniej w terminie do dnia 20 sierpnia każdego roku szkolnego

 

3.              Szkoły zobowiązane są dostosować tygodniowy plan zajęć do rozkładu dowożenia uczniów.

 

4.              Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.

 

5.              Uczniowie każdej szkoły wsiadają/wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

 

6.              Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich nauczycielowi dyżurującemu szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

 

7.              Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości na wskazane przez organizatora miejsce przystankowe odpowiedzialność ponoszą ich rodzice. Rodzice potwierdzając swoją odpowiedzialność składają dyrektorowi szkoły, do której dziecko uczęszcza oświadczenie o stosownej treści.

 

8.              Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach. W przypadku awarii lub wypadku zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora właściwej szkoły, który zawiadamia organizatora. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz do zminimalizowania strat materialnych.

 

9.              W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów, opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.

 

10.           Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

 

11.           O nieodpowiednim zachowaniu uczniów opiekun autobusu szkolnego informuje ustnie dyrektora szkoły, w której uczeń się uczy.

 

12.           Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.

 

13.           Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a)       wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,

b)       wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

c)       zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d)       żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonym,

e)       rozmawiać z kierowcą,

 

14.   Uczniowie podczas jazdy mają prawo siedzieć na wyznaczonych przez opiekunów miejscach

 

15.   Opiekun przewozów szkolnych przekazuje uczniów wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu.

 

16.   Podczas odwozów opiekun odbiera uczniów od nauczyciela dyżurnego, prowadzi do autobusu szkolnego i wpuszcza zgodnie z ustalonym porządkiem.

 

17.   Opiekunowie przewozów szkolnych współpracują z dyrektorami szkół w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek ze szkoły.

 

18.   Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

 

19.   Dyrektorzy szkół z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem informują organizatora o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole (dzień wolny, praca w soboty). Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są szkolnym autobusem.

 

20.   Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez opiekunów wszystkim uczniom dowożonym, przez dyrektorów szkół rodzicom tych uczniów najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego, przez organizatora przewoźnikowi, który wykonuje usługę przewozów uczniów na terenie Gminy Pokój.

 

21.   W sprawach spornych decyzje podejmują:

a)             podczas trwania dowozów – dyrektor w porozumieniu z organizatorem,

b)             w innym czasie – organizator dowozów.

 

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastawanie mają właściwe przepisy statutów szkół oraz przepisy z zakresu BHP. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Cioma
Data wytworzenia: 2011-09-30