Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka finansowa

nowa podstrona, dodana 2004-07-12

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie
budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy określa
uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach
budżetu gminy.
Projekt budżetu przygotowuje wójt. Budżet jest uchwalany do końca roku
poprzedzającego rok budżetowy. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i
szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi okreśła
rada gminy.
Dochodami gminy są:
- podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody
gminy,
- dochody z majątku gminy,
- subwencja ogólna z budżetu państwa.
Dochodami gminy mogą być:
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,
- wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,
- spadki, zapisy i darowizny,
- inne dochody.
W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli
planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.
Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej
kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez
radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę
budżetową i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa
miejscowego. Wójt informuje ponadto mieszkańców gminy o założeniach projektu
budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu
środków budżetowych.
Kontrolę gospodarki finansowej gmin sprawują regionalne izby obrachunkowe.

 

  

informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 12.07.2004