Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Majątek gminy

nowa podstrona, dodana 2004-07-12

Własność i inne prawa majątkowe należące do gminy stanowią jej mienie komunalne. Sposoby nabycia mienia komunalnego wymienia ustawa z 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591). Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników
majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.
Oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo
wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo
z inną upoważnioną przez wójta osobą. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z
mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie.informację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
data wytworzenia: 12.07.2004r.
Metryczka
  • opublikowano:
    12-07-2004 14:55
    przez: Joanna Ptaszek
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl