Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet na 2005r.


 

Uchwała Nr XXI/180/2004

Rady Gminy w Pokoju

z dnia 28 grudnia 2004 r.

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 

 

            Na podstawie art. 109, 110, art. 116, art. 118, art. 124 ust. 1 i 2, ust. 4, art. 128, ust. 2, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz. Ust. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami    / oraz   art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „d” i pkt 10 ustawy   z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. Ust. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  z późniejszymi zmianami/  Rada Gminy w Pokoju uchwala co następuje:

 

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Pokój na okres roku kalendarzowego 2005.

§ 2

Ustala się plan dochodów budżetu gminy na kwotę                                    8.347.262,- zł

w tym: dotacje na zadania zlecone i powierzone wynoszą                             858.150,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Ustala się plan wydatków budżetowych gminy na kwotę                           7.661.523,- zł

w tym: zadania własne                                                                                 6.803.373,- zł

              zadania zlecone                                                                                 858.150,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4

Ustala się nadwyżkę budżetową w kwocie 685.739,- z przeznaczeniem na spłatę pożyczek          i kredytów.

§ 5

Ustala się plan rozchodów na kwotę 685.739,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się plan wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania zgodnie              z  załącznikiem Nr 3.

§ 7

Ustala się plan wydatków na obsługę długu zgodnie załącznikiem Nr 4.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych (F.O.Ś. i G. W.) zgodnie              z załącznikiem Nr 5.

§ 9

Ustala się plan dotacji celowych i  dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych  zgodnie  z załącznikiem Nr 6.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie                      z załącznikiem Nr 9.

§ 12

Maksymalna wysokość pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy na 2005 rok nie może przekroczyć 200.000 zł.

§ 13

Maksymalna wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie nie może przekroczyć 150.000 zł.

§ 14

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 35.000 zł.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/  dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami        w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych;

2/ przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą powodować zwiększenia wydatków na wynagrodzenia oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych.

§ 16

Informację o wprowadzonych zmianach w budżecie Wójt Gminy będzie przedkładał Radzie Gminy okresowo na sesjach  - w stałym punkcie obrad „sprawozdanie z wykonanych zadań”.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Pokoju

§ 18

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje dla roku budżetowego 2005.

 

 mgr Jacek Gosławski         

 

Przewodniczący Rady Gminy w Pokojuinformację wytworzył(a): Joanna Ptaszek
za treść odpowiada: Jacek Gosławski
data wytworzenia: 28.12.2004 r.

 

DOCzał. nr 1 do uchw. nr 180.doc (95,50KB)

DOCzał. nr 2 do uchw. nr 180.doc (137,50KB)

DOCzał. nr 3 do uchw. nr 180.doc (23,50KB)

DOCzał. nr 4 do uchw. nr 180.doc (23,00KB)

DOCzał. nr 5 do uchw. nr 180.doc (21,00KB)

DOCzał. nr 6 do uchw. nr 180.doc (24,50KB)

DOCzał. nr 7 do uchw. nr 180.doc (25,00KB)

DOCzał. nr 8 do uchw. nr 180.doc (25,00KB)

DOCzał. nr 9 do uchw. nr 180.doc (20,00KB)