Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu o nienakładaniu obowiązku sporzadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegajacego na przebudowie budynku w Ładzy

Pokój, dnia 14 września 2015  r. 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie nienakładania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisk (Dz.U.2013.1235, z późn zm.) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

że w dniu 08 września 2015 r. po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu –Organów właściwych do wydania opinii w kwestii potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zostało wydane postanowienie w sprawie nienakładania obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie budynku szkoły w Ładzy na Regionalny Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością pn. „Centrum Doświadczania Świata” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ładzy, ul. Reymonta 3, działki nr 178/11, 178/9, 122, 149, 170, obręb Ładza”

            Na powyższe Postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

                         Wójt Gminy Pokój

                       /-/

                         Barbara Zając