Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - Krzywa Góra, Lubnów, Pokój, Jagienna

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY,
SPORZĄDZONY W TRYBIE ART. 35 USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
1.
1. Działka numer 559, k.m. 3, obręb Krzywa Góra KW nr OP1U/00087844/1. Powierzchnia 1,7200 ha.
2. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowany grunt rolny położony w miejscowości Krzywa Góra w południowo-wschodniej części wsi.
Od strony północnej wyceniana działka sąsiaduje z rzeką Budkowiczanką. Od pozostałych stron nieruchomość graniczy z obszarami rolnymi. Teren na którym znajduje się nieruchomość ma nieregularny kształt i jest płaski. Nieruchomość nie jest wyposażona w żadne urządzenia podnoszące produktywność gruntów rolnych i melioracyjnych.
3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w studium pod użytki rolne (B).
4. Cena nieruchomości 30 201,00 zł (VAT zw.)
5. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa 26 listopada 2015 r.
2.
1. Działka numer 102/3, k.m. 1, obręb Lubnów, KW nr OP1U/00063756/3. Powierzchnia 0,0767 ha.
2. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Lubnów, przy ul. Wiejskiej, pomiędzy budynkami o numerach 13 i 14. Przez nieruchomość, wzdłuż wschodniej jej granicy przebiega przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego znajdującego się na działce 102/4. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, napowietrznej sieci energetycznej niskiego napięcia oraz sieci telekomunikacyjnej. Od strony południowej nieruchomość przylega do ulicy Wiejskiej. Od strony północnej
do nieruchomości przylegają tereny upraw polowych. Od pozostałych stron do nieruchomości przylegają tereny, na których znajduje
się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość kształtem zbliżona do kwadratu, występuje na niej roślinność trawiasta.
Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest płaski, nieogrodzony.
3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D).
4. Cena nieruchomości - 12 379,00 zł (VAT zw.)
5. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa 26 listopada 2015 r.
3.
1. Do sprzedaży przeznaczono niewydzielony udział wynoszący ½ części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej numer 945/245, k.m. 1, obręb Pokój KW nr OP1U/00027340/0. Powierzchnia całej nieruchomości - 0,1430 ha/ udział gminy Pokój - 0,0715 ha.
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Pokój, przy ul. Wojska Polskiego przy budynku o numerze 47. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci energetycznej niskiego napięcia oraz sieci telekomunikacyjnej znajdujących się na ulicy Wojska Polskiego. Od strony południowej nieruchomość ta przylega do ul. Wojska Polskiego, od strony północnej
do nieruchomości przylegają tereny upraw polowych. Od pozostałych stron przylegają tereny, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość ma nieregularny kształt (trapez prostokątny + droga dojazdowa), występuje na niej roślinność trawiasta.
Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest płaski, ogrodzony od strony działek nr 546/244; 946/246; 607/272.
3. Obszar, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (MN).
4. Cena wartości ½ udziału prawa nieruchomości - 25 000,00 zł (VAT zw.)
5. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa 26 listopada 2015 r.
4.
1. Działki numer 49/2, 49/3, k.m. 1, obręb Zawiść KW nr OP1U/00025575/2. Powierzchnia 0,8469 ha.
2. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek ewidencyjnych nr 49/2, 49/3 położona w miejscowości Zawiść, przy ul. Odrodzenia Polski  za budynkiem mieszkalnym o numerze 25. Nieruchomość od strony północnej sąsiaduje z drogą a od strony południowej sąsiaduje z zabudową mieszkalną jednorodzinną. Od pozostałych stron graniczy z obszarami wykorzystanymi do produkcji rolnej. Nieruchomość ma wydłużony kształt. Nieruchomość nie jest wyposażona w żadne urządzenia podnoszące produktywność gruntów rolnych i melioracyjnych. Wzdłuż zachodniej granicy biegnie napowietrzna linia energetyczna.
3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w studium na działce nr 49/2 oraz w części na  działce 49/3 przewiduje użytki rolne natomiast pozostała część działki nr 49/2 przeznaczona jest pod rozwój zabudowy mieszkaniowej i usług dla ludności
4. Cena nieruchomości – 17 663,00 zł (VAT zw.)
5. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa 26 listopada 2015 r.
5.
1. Działka numer 505/1, k.m. 2, obręb Domaradz OP1U/00054621/2. Powierzchnia 0,7700 ha.
2. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowany grunt rolny położony w południowej części wsi Jagienna. Od wszystkich stron nieruchomość graniczy z obszarami rolnymi. Nieruchomość ma nieregularny kształt, występuje na niej dzika roślinność trawiasta. Nieruchomość nie jest wyposażona w żadne urządzenia podnoszące produktywność gruntów rolnych i melioracyjnych.
3. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w studium pod użytki rolne (B).
4. Cena nieruchomości 11 127,00 zł (VAT zw.)
5. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
6. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa 26 listopada 2015 r.

Uwagi dotyczące wszystkich nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

  • Wniosek, o którym mowa w pkt „6” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój.
  • Ceny działek podanych w pkt „4” są ceną wyjściową do przetargu, nie zawierają innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.  
  • Wywieszono na okres 15-10-2015 r. do 04-11-2015 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl
  • Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Piekarek tel. /077/ 46-93-085 wew. 41.