Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zameldowanie na wniosek strony – ELP3

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju 
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa Prawna:

  1. Art. 31 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zmianami)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zmianami)

Rozpoczęcie sprawy:

Zgłoszenie pobytu stałego lub zgłoszenie pobytu czasowego

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszenie pobytu stałego lub formularz zgłoszenie pobytu czasowego
  2. Dowód osobisty.
  3. Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu - do wglądu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
  4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

10 zł za wydanie decyzji administracyjnej. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu Gminy Pokój. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, jeżeli sprawa wymaga szczególnych wyjaśnień – do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

Zakończenie sprawy:

wydanie decyzji o za/wymeldowaniu lub decyzji o odmowie za/wymeldowania

Dodatkowe informacje:

Do zgłoszenia można dołączyć uzasadnienie zgłoszenia zameldowania w trybie decyzji administracyjnej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez biegłego tłumacza.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie służy odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój.

Załączniki do pobrania: