Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców) - ELP4-OP

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju 
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r., poz.1382 ze zmianami),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U z 2017 r., poz. 2411),
 3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570).

Rozpoczęcie sprawy:

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego

Wymagane dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.
 2. Dowód osobisty lub paszport  (nie dotyczy dokumentu elektronicznego)

Opłaty: Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie

Zakończenie sprawy:

wymeldowanie lub decyzja o odmowie wymeldowania

Dodatkowe informacje:

 1. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika posiadającego pełnomocnictwo udzielone na piśmie, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego lub paszportu.
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w nowym miejscu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
 3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Formularz do wymeldowania należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym.
 5. Tryb odwoławczy - W przypadku odmowy dokonania wymeldowania w drodze czynności materialno-technicznej sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki do pobrania:

Metryczka
 • zmodyfikowano:
  04-06-2020 13:32
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 2786
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl