Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Centralny Rejestr Wyborców – wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16 lub 17, poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju 
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16 lub 17

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia  2011 r.  – Kodeks wyborczy; 
  • Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania. 

Rozpoczęcie sprawy:

na pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, 
  • Dokumenty potwierdzające stałe zamieszkanie pod określonym adresem. 

Opłaty:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

5 dni

Zakończenie sprawy:

wydanie zainteresowanemu decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców lub decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców, 

Dodatkowe informacje:

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

  • wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Pokój bez zameldowania na pobyt stały 
  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie Gminy Pokój 
  • wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Pokój pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Pokój 

Uwagi:

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość stałego głosowania na terenie Gminy Pokój i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest ujęciem jednorazowym.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach.  Jednakże należy mieć na uwadze, że Wójt Gminy Pokój ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku.

Można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania – dlatego wyborcy ujęci w stałym obwodzie głosowania na terenie Gminy Pokój zostaną z urzędu skreśleni w stałym obwodzie głosowania w miejscowości dotychczasowego stałego zamieszkania.

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Pokój jest zobligowany przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Pokój pod oznaczonym adresem należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkanie pod wskazanym we wniosku adresem – tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.

Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy) lub inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić ujęcie w stałym obwodzie głosowania np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, potwierdzenie rozliczenia podatku we Wrocławiu, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania na terenie Gminy Pokój (tylko ta strona PIT-u gdzie jest adres zamieszkania).
W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania przesłany ePUAP-em nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkania pod określonym adresem na terenie Gminy Pokój. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej.

W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu i adres e-mail.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Załączniki: