Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców – ELP6

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju 
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r., poz. 754 ze zmianami)

Rozpoczęcie sprawy:

na pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
 2. kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,
 3. pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem.

Opłaty:

w tej sprawie opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 3 dni

Zakończenie sprawy:

 1. wydanie zainteresowanemu decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców lub decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców,

Dodatkowe informacje:

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Pokój bez zameldowania na pobyt stały
 • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie Gminy Pokój
 • wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Pokój pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały we Wrocławiu

Uwagi:
Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania na terenie Gminy Pokój i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że wójt gminy ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.
Można być wpisanym tylko do jednego rejestru - dlatego wyborcy wpisani do rejestru wyborców w Gminie Pokój zostaną z urzędu skreśleni z rejestru wyborców w miejscu dotychczasowego stałego zamieszkania.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Wójt Gminy Pokój jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Pokój pod oznaczonym adresem należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem - tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy) oraz inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku w Gminie Pokój Wrocławiu, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania na terenie Gminy Pokój.

W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców przesłany ePUAPEM nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem na terenie Gminy Pokój. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej.

W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki do pobrania:

 1. DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców.doc (22,00KB)
 2. DOCoświadczenie właściciela - do wpisu do RW.doc (13,50KB)
 3. DOCpisemna deklaracja - informacje do rejestru wyborców.doc (15,50KB)
 4. PDFKlauzula informacyjna - ewidencja ludności - obowiązująca od 01.07.2019 r..pdf (64,32KB)