Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – RPP5

Miejsce załatwienia sprawy:

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. nr 42
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 42
Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminy - stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody, Ochrony Zabytków

 

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r  Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  z dnia 4 lipca 2006r.  – Dz. U. Nr 129 poz. 902). 

 

Rozpoczęcie sprawy:

Na pisemny wniosek zainteresowanego.

 

Uwagi:

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać zarówno przed decyzjami określonymi w art. 46 ust. 4 ustawy Poś i zgodnie z art. 46 ust. 4a, przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - jeżeli dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określonych a art. 51 ust. 1 pkt. 1 i 2 Poś. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 ze zm.) określono  te przedsięwzięcia. Ustawa wprowadza również obowiązek przeprowadzenia przedmiotowego postępowania dla innych niż ww. planowanych przedsięwzięć, które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, jeżeli mogą one znacząco oddziaływać na ten obszar (art. 51 ust. 1 pkt. 3).

 

Informacje dodatkowe:

 1. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się przed uzyskaniem decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r., z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2.
 2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich.
 3. Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 2. wypis z ewidencji gruntów,
 3. informację o przedsięwzięciu sporządzoną zgodnie z art. 49 ust. 3 Poś (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska) w trzech egzemplarzach wraz z zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 4. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których raport sporządza się obligatoryjnie) w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,
 5. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

 

Opłaty:

Opłata skarbowa:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (17,00 zł),
 2. dowód wniesionej opłaty skarbowej w wysokości 205,00 zł - na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635) obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu (zwolnione od opłaty skarbowej są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 w/w ustawy),
 3. 105,00 zł - za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby.

 

Forma płatności:

Opłatę można wnieść gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów Oddział Pokój Nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Zakończenie sprawy:

Wydanie decyzji.

 

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Załączniki do pobrania:

 1. DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach W - RPP5.doc (51,00KB)