Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi – ELP9

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju 
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa Prawna:

 1. Art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r., poz. 1427 z późn. zm.).
 2. Art. 72 i art. 75 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., poz. 1131 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. Nr 243, poz. 1450).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 12 września 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. Nr 195, poz. 1153).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. Nr 243, poz. 1452).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 75).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628).

Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku o udostępnienie danych

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek (druki wniosków stanowią odpowiedni załącznik nr 1, 2 i 3 do procedury).
 2. Dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu przez wnioskodawcę danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

Opłaty:

1. Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia - 17 zł
2. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobom, jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom - wynosi 31 zł;
Wpłat z tytułu w/w opłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu Gminy Pokój. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wydawane są w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie danych oraz decyzje wydawane są w terminie30 dni od dnia złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:

udostępnienie, lub decyzja o odmowie udostępnienia danych osobowych

Dodatkowe informacje:

Dane z rejestru dowodów osobistych, rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:

 1. organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
 2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 3. komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
 4. organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
 5. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 6. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane, o których mowa, mogą być udostępnione:

 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny,
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Udostępnienie danych
Wniosek o wydanie zaświadczenia lub o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi można złożyć:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty na adres:
  Urząd Gminy Pokój , ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój
  lub przesłać w wersji elektronicznej podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanych platformy E PUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Pokój lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Tryb odwoławczy:

 1. Od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Załączniki do pobrania: