Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zaświadczenia w przypadku utraty dowodu osobistego – ELP10N

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju 
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa prawna:

 1. Art. 47 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 ze zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212).

Rozpoczęcie sprawy:

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemne lub elektroniczne zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej procedury.
 2. Dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem, a w przypadku braku takich dokumentów oświadczenie o zgodności danych osobowych ze stanem faktycznym.
 3. Uszkodzony dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego).

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Termin zakończenia sprawy:

 1. Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
 2. Do 7 dni – w przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego albo poczty lub telefaksu.

Dodatkowe informacje:

 1. Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym organie gminy. Zawiadomienie może być także złożone w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
 2. Osoba przebywająca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć zawiadomienie osobiście lub za pośrednictwem poczty lub telefaksu w dowolnej polskiej placówce konsularnej.
 3. Do zawiadomienia o uszkodzeniu dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód, a w przypadku dokonania zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego albo za pomocą poczty lub telefaksu, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.
 4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 5. W przypadku złożenia zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego albo za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu wydaje się na żądanie osoby.
 6. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.
 8. Tryb odwoławczy - na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Załączniki do pobrania: