Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymeldowania na wniosek strony lub anulowanie zameldowania – ELP11

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju 
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa prawna:

  1. Art. 31 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r., Nr 217 poz. 1427, z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1628, z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku o wymeldowanie z pobytu stałego, wniosku o wymeldowanie z pobytu czasowego lub wniosku wskazujący, że czynność meldunkowa została dokonana wadliwie

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego, wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego lub wniosek wskazujący, że czynność meldunkowa została dokonana wadliwie.
  2. Oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny tytuł prawny do lokalu (dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)
  3. Wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonanej eksmisji – kserokopia wraz z oryginałem do wglądu
  4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

10 zł za wydanie decyzji administracyjnej. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu Gminy Pokój. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin zakończenia sprawy:

Do 30 dni, jeżeli sprawa wymaga szczególnych wyjaśnień – do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 kpa z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

Dodatkowe informacje:

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez biegłego tłumacza
Tryb odwoławczy - Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie służy odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój.

Formularze do pobrania: