Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/ - RPP11

Miejsce załatwienia sprawy:

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. nr 19
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 wew. 19/fax 22
Referat Organizacyjny

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096  z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2018 r.  poz. 2137 z późn. zm.).
 3. Uchwała Nr XXXV/246/2001 Rady Gminy w Pokoju z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pokój(Dz. Urz. Woj. Opols. z 2002 roku, Nr 6, poz. 132).
 4. Uchwała Nr XL/324/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia  dla terenu Gminy  Pokój maksymalnej liczby zezwoleń na  sprzedaż napojów alkoholowych , przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2018 roku,poz.2506).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust .1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225).
  Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 1. 525,00 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525,00 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2.100,00 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy   prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę  w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

 1. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500,00 zł,
 2. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500,00 zł,
 3. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77.000,00 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest w kasie lub na rachunek urzędu, nr: 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.. W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach  przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanych czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12Ai 12B ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w dodatkowym terminie zezwolenie wygasa. Przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po  6 miesiącach.

Opłata skarbowa:

 1. 17,00 zł -  za pełnomocnictwo,
 2. 17,00 zł - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”.) Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty znajduje się w pozycji Załączniki do pobrania.)

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 1. gotówką w kasie urzędu,
 2. bezgotówkowo na rachunek bankowy urzędu, nr: 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004 z dopiskiem w tytule operacji: „za zezwolenie (adres punktu sprzedaży)”.

Czas załatwienia:

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

 1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Uwagi:

Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Gminy Pokój i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych  mieści się w limicie ustalonym przez Radę Gminy Pokój.

Tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych  dotyczy zarówno lokalu jak i ogródka stanowiącego integralną część lokalu, jeżeli jest w nim również prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata-gastronomia.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata – handel detaliczny.

Wymagane załączniki:

 1. DOCwniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż nap.alkohol - RPP11.doc (31,50KB)
 2. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 3. Wzór wniosku pełnomocnictwa