Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości – RPP12

Miejsce załatwienia sprawy:

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. nr 42
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 42

Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminy - stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody, Ochrony Zabytków.

 

Podstawa Prawna:

 1. art. 83 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.).

 

Rozpoczęcie sprawy:

Zainteresowany powinien złożyć pisemny wniosek

 

Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów,
 2. mapę określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji następuje do 30 dni od daty złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.

 

Zakończenie sprawy:

Decyzja Wójta Gminy Pokój o zezwoleniu na wycinkę drzewa, lub decyzja odmawiająca wycinki drzewa.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku należy dołączyć zgodę jej właściciela,
 2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków,
 3. Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.

Opłatę ustala się na podstawie stawki na podstawie aktualnego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228 poz. 2306).

 

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:

 1. na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
 2. na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 3. jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 4. które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,
 5. które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
 6. w związku z przebudowa dróg publicznych i linii kolejowych,
 7. które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
 8. z terenów zieleni komunalnej z parków gminnych, ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
 9. które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn nie zależnych od posiadacza nieruchomości,
 10. topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
 11. jeżeli usuniecie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochrona gatunkową lub ochrony przyrodniczej,
 12. z grobli stawów rybnych,
 13. jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie nieb jednym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Za wycięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia Wójt Gminy wymierza administracyjna karę pieniężną.

 

Karę pieniężną wymierza się również za:

 1. zniszczenie terenów zieleni albo drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonaniem robót ziemnych  lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
 2. zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją.

 

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Załączniki do pobrania: