Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych - AP1N

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. 33
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 33

 

Sposób załatwienia spraw:

Zaświadczenie Wójta Gminy Pokój lub postanowienie o odnowie wydania zaświadczenia.

 

Wymagane dokumenty:

1. podatnik – wystarczy sam wniosek,

2. pełnomocnik – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy,

3. osoba, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą – dokument, który może to

    poświadczyć,

4. nabywca (np. nieruchomości) – zgodę zbywającego, wyrażoną na piśmie, z jego podpisem

    urzędowo lub notarialnie poświadczonym,

5. jednostka organizacyjna, która na podstawie ustaw regulujących zasady jej funkcjonowania

    uprawniona jest do udzielania kredytów (pożyczek) – pisemną zgodę podatnika, z jego

    podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym,

6. kontrahent podatnika prowadzący działalność gospodarczą oraz dzierżawca i użytkownik

    nieruchomości w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości -

    pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym,

7. małżonek podatnika lub rozwiedziony – w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania

    wspólności majątkowej – pisemną zgodę podatnika, z jego podpisem urzędowo lub notarialnie

    poświadczonym. Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia

    występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowej. Małżonek składa

    oświadczenie, którego wzór dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów – OŚWIADCZENIE

    MAŁŻONKA PODATNIKA O POZOSTAWANIU Z PODATNIKIEM WE WSPÓLNOŚCI

    MAJĄTKOWEJ.

8. wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej

    albo komandytowo – akcyjnej, nie będący akcjonariuszem – pisemną zgodę podatnika, z jego

    podpisem urzędowo lub notarialnie poświadczonym.

 

Opłaty:

a). 17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo

                      jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego

                      małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest

                      podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

b). 21,00 zł – za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan

                      zaległości,

c). 17,00 zł – za wydanie pozostałych zaświadczeń, od każdego potwierdzonego faktu.

 

Forma płatności:

Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego

udzielenie pełnomocnictwa.

 

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o niezaleganiu przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, złożone w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój.

 

Podstawa prawna:

a). Art. 306a - 306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012r.,

     poz. 749,

b). Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282, d).Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. Nr 165, poz. 1374 ).

 

Formularze do pobrania:

a). DOCWniosek o wydanie zaświadczenia.doc

 

Istotne informacje (uwagi):

1. Zaświadczenie wydawane jest w oparciu o prowadzone ewidencje, rejestry lub inne dane

    będące w posiadaniu organu podatkowego;

2. Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedstawionym przez niego

    wniosku;

3. Jeżeli wnioskodawca przebywający za granicą występuje o wydanie zaświadczenia osobiście

    lub za pośrednictwem przedstawiciela dyplomatycznego lub urzędu konsularnego albo przez

    pełnomocnika zamieszkałego w kraju, organ podatkowy przesyła zaświadczenie właściwemu

    polskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznego lub urzędowi konsularnemu, w celu doręczenia

    wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsularnej.