Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie decyzji w sprawie podatku od środków transportu – AP4N

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. 33
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 33

Dokumenty od wnioskodawcy:

1. Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadjące osobowości prawnej, na której środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu są obowiązane składać, w terminie do dnia 15 lutego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku:

a) deklarację na podatek od środków transportowych (druk deklaracji wraz z załącznikiem dołączony do procedury),

b) dowód rejestracyjny pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,

c) umowę (fakturę) kupna pojazdu lub uwierzytelnioną kopię,

d) decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu lub uwierzytelnioną kopię,

e) dokument potwierdzający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne (lub jego uwierzytelnioną kopię),

f) dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO 5 lub EURO 6 (lub jego uwierzytelnioną kopię),

g) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zgłaszające po raz pierwszy obowiązek podatkowy dołączają wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego.

2. W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Sposób załatwienia spraw:

1. Wprowadzenie podatnika i pojazdu do ewidencji podatkowej

2. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Opłaty:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004.

Czas załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego.

Inne ważne informacje:

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ w terminie 14 dni od daty zmiany

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój.

Podstawa prawna:

1. Art. 8 – 12 ustawy z dnia 12 stycznie 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. Nr 95, poz. 613 ze zmn.)

2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.  - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zmn.)

3.Ustawa z dnia 16 listopada 206 r. – o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zmn.)

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawnie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1484)

5. Uchwała Nr XVIII/160/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Formularze do pobrania:

1. Deklaracja DT-1

2. Załącznik do deklaracji DT-1/A