Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż przetargowa nieruchomości – CP1N

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. ...
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. ...

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Wycena nieruchomości ,
 2. Zarządzenie Wójta Gminą Pokój,
 3. Sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i podanie go do publicznej wiadomości - wykaz ten wywiesza się na tablicy informacyjnej urzędu na okres 21 dni, a informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
 4. Ogłoszenie przetargu,
 5. Przeprowadzenie przetargu oraz sporządzenie protokołu z przetargu,
 6. Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Wymagane dokumenty:

 1. dowód wpłaty wadium,
 2. dowód zapłaty ceny nieruchomości,
 3. dowód osobisty nabywcy do wglądu,
 4. w przypadku cudzoziemców - zgoda na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca - przedłożona przed zawarciem aktu notarialnego.

Opłaty:

nie pobiera się

Czas załatwienia sprawy:

proces sprzedaży nieruchomości trwa do 6 miesięcy

Inne ważne informacje:

organizator przetargu zawiadamia nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Tryb odwoławczy:

Służy prawo wniesienia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 24.06.1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.),
 4. Uchwała Rady Gminy Pokój Nr ………. z dn. ……………… . w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami.

Formularze do pobrania:

brak