Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Pokój na 2006 rok

nowa podstrona, dodana 2006-06-30
 

Uchwała Nr XXIX/256/2005

Rady Gminy w Pokoju

z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok

 

 

            Na podstawie art. 109, 110, art. 116, art. 118, art. 124 ust. 1 i 2, ust. 4, art. 128, ust. 2, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz. Ust. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami    / oraz   art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit „d” i pkt 10 ustawy   z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. Ust. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  z późniejszymi zmianami/  Rada Gminy w Pokoju uchwala co następuje:

 

§ 1

Uchwala się budżet Gminy Pokój na okres roku kalendarzowego 2006.

 

§ 2

Ustala się plan dochodów budżetu gminy na kwotę                                    9.157.005,- zł

w tym: dotacje na zadania zlecone i powierzone wynoszą                           1.390.532,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 3

Ustala się plan wydatków budżetowych gminy na kwotę                           10.275.052,- zł

w tym: zadania własne                                                                                  8.884.520,- zł

            zadania zlecone                                                                                1.390.532,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 4

Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.118.047,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. 

 

 

§ 5

Ustala się plan rozchodów na kwotę 153.296,-zł i plan przychodów na kwotę 1.271.343,- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 6

Ustala się plan wydatków majątkowych w rozbiciu na poszczególne zadania na kwotę 1.952.382,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§ 7

Ustala się plan wydatków na obsługę długu na kwotę 7.200,- zł zgodnie załącznikiem Nr 4.

 

§ 8

Ustala się plan przychodów na kwotę 10.000,- zł i wydatków funduszy celowych (F.O.Ś. i G. W.) na kwotę 16.000,- zł  zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 9

Ustala się plan dotacji celowych na kwotę 50.350,- zł i  dotacji dla gminnych jednostek organizacyjnych  na kwotę 149.461,- zł zgodnie  z załącznikiem Nr 6.

 

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 58.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 11

Ustala się plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej na kwotę 795.608,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 12

Maksymalna wysokość pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta Gminy na 2006 rok nie może przekroczyć 200.000 zł.

 

 

 

 

§ 13

Maksymalna wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągnąć zobowiązanie nie może przekroczyć 150.000 zł.

 

§ 14

Ustala się rezerwę budżetową w wysokości 40.000 zł.

 

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/  dokonywania przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami        w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków majątkowych;

2/ przekazywania swoich uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą powodować zwiększenia wydatków na wynagrodzenia oraz zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych.

 

§ 16

Informację o wprowadzonych zmianach w budżecie Wójt Gminy będzie przedkładał Radzie Gminy okresowo na sesjach  - w stałym punkcie obrad „sprawozdanie z wykonanych zadań”.

 

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Pokoju.

 

§ 18

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

§ 19

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje dla roku budżetowego 2006.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

  mgr Jacek Gosławski

 


informację wytworzył(a): Zofia Zbroszczyk
za treść odpowiada: Władysław Kuik
data wytworzenia: 29.12.2005 r.

 

DOC_zalacznik100_ (102,50KB)