Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielenie ulgi w podatkach i opłatach lokalnych dla podatników, dla których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – RFP2

  • Umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub odpłaty prolongacyjnej.
  • Odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.
  • Rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Miejsce załatwienia sprawy:

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. nr 33

tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 33

Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku do siedziby Urzędu Gminy Pokój przez zainteresowanego o udzielenie ulgi.

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej lub postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia lub postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

Termin załatwienia sprawy:

Do 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

1. Art. 67a, art. 67b, art. 67c. art. 57, art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r.  poz. 749 z późn. zm.).

2. ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.). - 2014 1407 1408 12.2014

4. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z dnia 21 grudnia 2007 r.). 2014 1407 1408 12.2014

5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004.

(Dz. Urz. UE L 193 z dnia 25 lipca 2007 r.).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2009 r. w sprawie udzielenia niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych. (Dz. U. Nr 183, poz. 1426).

7 Rozporządzenie  Rady Ministrów z 15 października 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną szkolenia. (Dz. U. Nr 179, poz. 1388).

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. (Dz. U. Nr 59, poz. 488).

9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenie ulg  w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną. (Dz. U. Nr 116, poz. 734).

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354).

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2009 r. w sprawie informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312).

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się pomoc de minimis w rolnictwie lub robyłówstwie.

14. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Opłaty:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

1. Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. We wniosku należy określić rodzaj pomocy, o jaką podatnik występuje:  pomoc de minimis lub inna pomoc niż de minimis. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis należy dołączyć:

a) kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy deminimis otrzymanej w tym okresie.

b) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis (pomocy deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie) w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych.

c) informacje niezbędne do udzielania pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), dotyczące w szczególności wnioskodawcy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – według wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

2. W przypadku ubiegania się o inną pomoc niż de minimis lub de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do wniosku należy dołączyć informację dotycząca wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierającej w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielania, formy i przeznaczenia , albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy – według wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis  w rolnictwie lub w rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312).

3. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie do wniosku należy dołączyć oprócz dokumentów  wynikających z niniejszej procedury, informację – według wzoru z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810)

4. Dokument Identyfikacyjny wnioskodawcę – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kserokopia zaświadczenia o wpisie ewidencji działalności gospodarczej.

5. Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcę, w tym:

Sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzenie zgodnie z przepisami o rachunkowości, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę przychodów i rozchodów itp.

6. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Tryb odwoławczy

Od decyzji  służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Formularze do pobrania:

Załącznik nr 1 - DOCOŚWIADCZENIA DO RFP2.doc (220,00KB)

Załącznik nr 2 - DOCFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIE O POMOC DE MINIMIS.doc (215,00KB)

Załącznik nr 3 - Instrukcja do wypełniania załącznika nr 2

Załącznik nr 4 - fromularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Załącznik nr 5 - Instrukcja wypełnienia załącznika nr 4

Załącznik nr 6 - DOCXFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PRZY UBIEGANIU SIE O DE MINIMIS.docx (20,09KB)

Załącznik nr 7 - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołowstwie

Załącznik nr 8 - oświadczenie o wielkości otrzmanej pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie

 

Uwagi:

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty powoduje naliczenie opłaty prolongacyjnej w wysokości odpowiednio 20% i 30% należnych odsetek za zwłokę.