Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – RFP4

Miejsce załatwienia sprawy:

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. nr 35

tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 35

Podstawa Prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. nr 52, poz. 379 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.(Dz. U. z 2013 r. poz. 1408),
  4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 09.07.2013 r. poz. 789).

Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku z załącznikami w terminie wynikającym z ustawy.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony druk wniosku (do pobrania w urzędzie lub Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.).
  2. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy tj od 1 sierpnia 2013 do 31 stycznia 2014 r. przy I terminie składania wniosku.
  3. Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy tj od 1lutego do 31 lipca 2014 r. przy II terminie składania wniosku,
  4. W przypadku dzierżawienia gruntów innych niż ujawnione w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Kluczborskiego wymagane są umowy dzierżawy, oświadczenie właściciela gruntu potwierdzające jego dzierżawę oraz zgoda właściciela na  występowanie dzierżawcy z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( wzór oświadczenia do pobrania w urzędzie lub ze strony  internetowej.).

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia/wpłynięcia wniosku do Urzędu Gminy. W przypadku skomplikowanej sprawy termin może ulec wydłużeniu.

Termin składania wniosków:

  1. wnioski składane w I terminie  1-28 lutego 2014 r.,
  2. wnioski składane w II terminie 1-31 sierpnia 2014 r.

Opłaty:

brak opłat.

Zakończenie sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej.

Wypłata gotówki na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie od 2-30 kwietnia 2014 r. jeżeli wniosek był złożony w I terminie oraz od 1-31 października 2014 r. jeżeli był złożony w II terminie.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Załączniki do pobrania:

a) PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf (292,83KB)

b) oświadczenie dzierżawcy i wydzierżawiającego dot. Punktów wyznaczonych we wniosku o zwrot podatku akcyzowego.