Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet Gminy Pokój na 2007 rok

 

Uchwała Nr III/16/2006
Rady Gminy Pokój
z dnia 29 grudnia 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2007

 

        Na podstawie art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104; zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)– Rada Gminy Pokój uchwala, co następuje:

§ 1

 
1.    Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 10.050.323 zł, zgodnie załącznikiem Nr 1.
2.
 
Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 11.177.621 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3.
 
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.127.298 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1)  zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.127.298 zł,
  2)  wpływów z pożyczek udzielonych z budżetu w kwocie 34.161 zł.
4.
 
Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.161.459 zł i rozchody budżetu w kwocie 34.161 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
   1)
 
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załączniki Nr 1 i 2.

§ 3

1. 
Ustala się:
  1)
 
wydatki majątkowe budżetu w wysokości 2.076.465 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
  2) wydatki majątkowe jednoroczne, zgodnie z załącznikiem Nr 4a;
  3)   
 
wydatki na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF), zgodnie z załącznikiem Nr 4b.


§ 4

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 5

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:
  
      
1) 


 
na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku - prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 50.350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
    2)
 
dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 160.159 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 6

Tworzy się:
     
1)
rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie  50.000 zł.

 

§ 7

 
 
 1. 
 
Ustala się plany wydatków przeznaczonych na obsługę długu w kwocie 4.100 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 8

 
 
1. Ustala się plany przychodów i wydatków dla:
  1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 

§ 10

Ustala się roczne limity dla:
       1) 
 
zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 300.000 zł;
  2)
 
zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1.127.298 zł.

 
§ 11

1.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
      1) 

 
zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach, zgodnie z załącznikiem Nr 4b;
  2)
 
zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 300.000 zł;
  3)
 
dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne;
  4) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 34.161.zł;
  5)

 
lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2.  
Upoważnia się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

 

§ 12

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2007, przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Gminy Pokój, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

 
§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.

 

§ 14
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr III.16.2006 z dnia 29 grudnia 2006 r..doc (173,50KB)

DOCZałącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr III.16.2006 z dnia 29 grudnia 2006 r..doc (202,50KB)

DOCZałącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr III.16.2006 z dnia 29 grudnia 2006 r..doc (30,00KB)

DOCZałącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr III.16.2006 z dnia 29 grudnia 2006 r..doc (32,50KB)

DOCZałącznik Nr 4a do Uchwały Rady Gminy Nr III.16.2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. (32,00KB)

DOCZałącznik Nr 4b do Uchwały Rady Gminy Nr III.16.2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. (54,50KB)

DOCZałącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr III.16.2006 z dnia 29 grudnia 2006 r..doc (37,50KB)

DOCZałącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr III.16.2006 z dnia 29 grudnia 2006 r..doc (37,00KB)

DOCZałącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr III.16.2006 z dnia 29 grudnia 2006 r..doc (27,00KB)

DOCZałącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr III.16.2006 z dnia 29 grudnia 2006 r..doc (22,50KB)

DOCZałącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr III.16.2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. (32,50KB)

XLSZałącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Nr III.16.2006 z dnia 29 grudnia 2006 r. (36,50KB)

 

 

informację wytworzył(a): Zofia Zbroszczyk
za treść odpowiada: Barbara Zając
data wytworzenia: 29.12.2006 r.