Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zatwierdzenie podziału nieruchomości – CP7N

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. ...
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. ...

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości,
  2. tytuł prawny do nieruchomości,
  3. wypis z katastru nieruchomości,
  4. kopię mapy katastralnej,
  5. wstępny projekt podziału wraz z opinią o zgodności z planem zagospodarowania (nie dotyczy podziałów dokonywanych na podst. art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
  6. protokół graniczny z przyjęcia granic nieruchomości,
  7. mapa z projektem podziału.

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za decyzję podziałową – nie pobiera się.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jej odpisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) w wysokości 17 zł

W/w opłatę można uiścić w formie bezgotówkowej na konto w BS Namysłów O/......

Nr 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w formie gotówkowej w punkcie obsługi klienta w Urzędzie Miejskim w ......... – parter – obok pokoju nr 7, z dopiskiem;

za wydaną decyzję podziałową.

Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć na stanowisko merytoryczne – pokój nr 23 /II piętro/ tutejszego urzędu.

Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Czas załatwienia sprawy:

4 tygodnie od dnia złożenia wniosku

Inne ważne informacje:

Dokumenty geodezyjne powinny być przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Opolu

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji składa się w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu dokonywania podziału nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663).
  3. Ustawa z 14 czerwa 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn zm.)

Formularze do pobrania:

brak