Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego – USCP12

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa Prawna:

Rozpoczęcie sprawy:

Na pisemny wniosek zainteresowanego
Z rejestru stanu cywilnego wydaje się:

 • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego  lub zaświadczenia składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.
Wniosek można złożyć w następującej formie:

 • osobiście w urzędzie stanu cywilnego,
 • drogą pocztową,
 • faksem lub e – mailem w formie skanu wniosku (nie dot. zaświadczeń o stanie cywilnym),
 • za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek należy opatrzyć czytelnym podpisem.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek
 • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika (nie dot. zaświadczeń o stanie cywilnym)
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa od wydania:
  a) odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22,00 zł,
  b) odpisu zupełnego - 33,00 zł,
  c) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
  d) zaświadczenia o stanie cywilnym – 38 zł
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Forma płatności:

Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004.

Termin załatwienia sprawy:

 • Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC w Pokoju - wydaje się niezwłocznie.
 • Odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych USC przeniesione już rejestru stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie
 • Odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC – wydaje się w  terminie do 10 dni roboczych.
 • Zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - wydaje się niezwłocznie, a w przypadkach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 10 dni roboczych
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego wydawane są niezwłocznie.
 • Zaświadczenia dla osoby, której w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innych usc i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego - wydawane są w terminie do 10 dni roboczych.

Zakończenie sprawy:

wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub decyzja o odmowie wydania odpisu.

Dodatkowe informacje:

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy.

Odpisy aktów stanu cywilnego  i zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:

 • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony
 • wstępnego (rodzica, dziadka, babci)
 • zstępnego (dziecka, wnuka)
 • rodzeństwa
 • małżonka
 • przedstawiciela ustawowego
 • opiekuna
 • sądu, prokuratora
 • organów administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Załączniki do pobrania: