Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja zgonu – USCP14

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju 
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Rozpoczęcie sprawy:

ustne zgłoszenie, które następuje przez złożenie we właściwym usc karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  • małżonek lub dzieci zmarłego
  • najbliżsi krewni lub powinowaci

Zgłoszenia zgonu można dokonać działając przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do kompletu dokumentów oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi wskazywać kto, kogo, do jakiej czynności upoważnia, a ponadto musi być zaopatrzone w datę i podpis mocodawcy. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Wolne od opłaty skarbowej jest jednak złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgonu,
  2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca),
  3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon.
  4. Paszport osoby zmarłej (jeśli był ważny w chwili zgonu),
  5. Dowód osobisty współmałżonka, dla osób pozostających w związku małżeńskim.

Opłaty:

w tej sprawie opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

Rejestracja zgonu nie wymagająca postępowania wyjaśniającego następuje od razu. Czynności rejestracji trwają ok. 30 minut.

Na potwierdzenie dokonania rejestracji wnioskodawca otrzymuje odpis skrócony aktu zgonu.

Zakończenie sprawy:

sporządzenie aktu zgonu lub wydanie decyzji o odmowie dokonania wpisu

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:

brak