Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana imion i nazwisk – USCP15

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, pok. 16
Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju 
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. 16

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zmianami)
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

Rozpoczęcie sprawy:

pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek zawierający następujące dane (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury):
  1. Imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,
  2. wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
  3. Numer PESEL, jeżeli został nadany,
  4. Imię (imiona) i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci, na które ma się rozciągać zmiana nazwiska,
  5. wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
  6. adres do korespondencji wnioskodawcy
  7. uzasadnienie, tj. ważne powody w rozumieniu ustawy
  8. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
  9. aktualny stan cywilny, tj. kawaler, panna, żonaty, mężatka, rozwiedziony, rozwiedziona, wdowiec, wdowa.
 2. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 3. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:
  1. zmiana nazwiska ma dotyczyć dziecka,
  2. zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców.
   Zgoda dziecka na zmianę jego imienia lub (i) nazwiska winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
   Dzieci zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:
  1. zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
  2. zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego drugiego rodzica.
   Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub (i) nazwiska jego dziecka winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka.
 6. Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub (i) osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć:
  1. prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub (i) umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
  2. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka do właściwych organów administracyjnych.
 7. Inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia/nazwiska.
 8. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

Opłaty: 37,00 zł

Forma płatności:

Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004.

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Zakończenie sprawy:

Wydanie decyzji w sprawie zmiany imienia/nazwiska.

Dodatkowe informacje:

 1. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska mogą złożyć:
  1. osoby posiadające obywatelstwo polskie,
  2. cudzoziemcy niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
  3. cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.
 2. Zmiany imienia lub (i) nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności gdy: wnioskodawca nosi imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, albo które zostało bezprawnie zmienione, a także na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 3. Zmiany nazwiska nie można dokonać w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że posiada się członków rodziny o tym nazwisku.
 4. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 5. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
 6. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.
 7. Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).
 8. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
  Ustawa przewiduje wyjątek od powyższej zasady:
  Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.
 9. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 10. W określonych w ustawie sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula nie stosuje się przepisów art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.
 11. Tryb odwoławczy - Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki do pobrania: