Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego – CP8N

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, pok. ...
tel./fax. 77 469 30 80, 77 469 30 85, 77 469 30 97 w. ...

 

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Zarządzenie Wójta Gminy Pokój w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, 
 2. Wycena nieruchomości przeprowadzona przez rzeczoznawcę majątkowego,
 3. Sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i podanie go do publicznej wiadomości - wykaz ten wywiesza się na tablicy informacyjnej urzędu na okres 21 dni, a informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
 4. Zawarcie umowy sprzedaży w formie akty notarialnego w Sądzie Rejonowym w Kluczborku.

 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek użytkownika wieczystego lub użytkowników wieczystych,
 2. odpis z księgi wieczystej.

 

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa nie uiszcza się.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jej odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) w wysokości 17 zł.

W/w opłatę można uiścić w formie bezgotówkowej na konto w BS Namysłów O/...... nr 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003 lub w  formie gotówkowej w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w ......... – parter - obok pokoju nr 7, z dopiskiem: za wydaną decyzję. Dowód wpłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć na stanowisko merytoryczne – pokój nr 23/ II piętro/ tutejszego urzędu. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Czas załatwienia sprawy:

6 miesięcy - jeśli dane wnioskodawców są zgodne z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków oraz w księdze wieczystej

Tryb odwoławczy:

nie dotyczy

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 20013 r., poz. 594 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj Dz. U. z 20010 r. Nr 102, poz. 654 z późn. zm.),
 3. Uchwała XXXV/286/13 Rady Miejskiej w ........ z dnia 23 maja 2013 r.  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami (tj Dz. U. Woj. Opolskiego z 2013r., poz. 1347).

Formularze do pobrania:

brak